Sermons by Alvis Sauka


Jēzus ģimenes pazīmes

Jēzus ģimenes pazīmes

Runā: | maijs 19, 2019

Lk:8.1-21 1 Pēc tam Jēzus apstaigāja pilsētas un ciemus, sludinādams un mācīdams evaņģēliju par Dieva valstību; tie divpadsmit bija ar viņu 2 un tāpat arī dažas sievietes, kas bija dziedinātas no nešķīstiem gariem un slimībām:...


Ticības drosminiece

Ticības drosminiece

Runā: | maijs 14, 2019

Lk.7:36-50 36 Kāds farizejs lūdza viņu, lai viņš pie tā ēstu; un, farizeja namā iegājis, viņš apsēdās. 37 Un, redzi, tajā pilsētā kāda sieviete, kas bija grēciniece, uzzinājusi, ka viņš ir farizeja namā, atnesa alabastra...


Kristū augšāmcelties valdnieki

Kristū augšāmcelties valdnieki

Runā: | aprīlis 28, 2019

Atkl.20.1-15 1 Tad es ieraudzīju eņģeli nokāpjam no debesīm, tam rokā bija bezdibens atslēga un liela ķēde. 2 Viņš sagrāba pūķi – senseno čūsku, kas ir velns un sātans, sasēja viņu uz tūkstoš gadiem 3...


Kristus Jēzus ir augšāmcēlies

Kristus Jēzus ir augšāmcēlies

Runā: | aprīlis 21, 2019

Lūkas evaņģēlijs 24:1-53 1 Nedēļas pirmajā dienā pašā rīta agrumā viņas atnāca pie kapa, nesdamas smaržīgās zāles, ko bija sagatavojušas. 2 Bet tās atrada akmeni no kapa noveltu. 3 Iegājušas iekšā, tās Kunga Jēzus miesas...


Priesteris Ķēniņš un Pashas jērs

Priesteris Ķēniņš un Pashas jērs

Runā: | aprīlis 19, 2019

Lk.22:66-23:56 22:66 Kad iestājās diena, sapulcējās tautas vecajie, virspriesteri un rakstu mācītāji un aizveda viņu uz sinedriju, 67 un teica: “Ja tu esi Kristus, saki mums to.” Bet viņš tiem atbildēja: “Ja es jums to...


Gudrības un muļķības bērni

Gudrības un muļķības bērni

Runā: | aprīlis 07, 2019

Lk. 7:1-35 1 Kad Jēzus beidza runāt uz ļaudīm, viņš iegāja Kapernaumā. 2 Tur kāda centuriona kalps, kas tam bija dārgs, gulēja slims uz miršanu. 3 Izdzirdējis par Jēzu, tas nosūtīja pie viņa jūdu vecajos...


Mācekļu drošība

Mācekļu drošība

Runā: | marts 31, 2019

Lk.6:37-49 37 Netiesājiet, un jūs netiesās, nesodiet, un jūs nesodīs, piedodiet, un arī jums tiks piedots! 38 Dodiet, un jums tiks dots: pilnu, saspaidītu, sakratītu, pāri plūstošu mēru jums dos klēpī; ar kādu mēru jūs...


Kristus ķēniņvalsts vērtības

Kristus ķēniņvalsts vērtības

Runā: | marts 17, 2019

Lk.6:12-26 12 Tanīs dienās viņš aizgāja uz kalnu Dievu lūgt un pavadīja tur cauru nakti lūgšanās. 13 Dienai iestājoties, viņš pasauca pie sevis mācekļus un izraudzīja no tiem divpadsmit, kurus tad viņš nosauca par apustuļiem:...


Kas ir atļauts sabatā?

Kas ir atļauts sabatā?

Runā: | marts 13, 2019

Lk.6.1-11 1 Kādā sabatā, viņam caur labību ejot, viņa mācekļi plūca vārpas un ēda graudus, izberzdami tos ar rokām. 2 Daži farizeji sacīja: “Kādēļ jūs darāt to, kas sabatā aizliegts?” 3 Jēzus tiem atbildēja: “Vai...