Sermons by Alvis Sauka


176
Īpaši īpašo uzdevumu vienība

Īpaši īpašo uzdevumu vienība

Runā: | decembris 09, 2018

Efeziešiem 5:22-33 22 jūs, sievas, – saviem vīriem kā Kungam, 23 jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva, pats būdams savas miesas Pestītājs; 24 kā draudze visās lietās pakļaujas Kristum, tāpat...


186
Dieva mīļoto bērnu dzīve

Dieva mīļoto bērnu dzīve

Runā: | decembris 02, 2018

Efeziešiem 5:1-21 1 Būdami Dieva mīļotie bērni, dariet tāpat kā viņš 2 un dzīvojiet mīlestībā, kā Kristus mūs ir mīlējis un mūsu labā sevi atdevis Dievam par upurdāvanu un jauki smaržojošu ziedojumu. 3 Bet netiklība,...


196
Tērpušies jaunā cilvēkā

Tērpušies jaunā cilvēkā

Runā: | novembris 25, 2018

Efeziešiem 4:17-32 17 To es jums saku un apliecinu Kungā: jums vairs nav jāstaigā tā, kā pagāni dzīvo sava prāta tukšībā, 18 būdami aptumšoti saprašanā, atsvešināti no Dieva dzīvības savas nezināšanas un sirds nocietinātības dēļ,...


207
Gara vienotība un Kristus briedums

Gara vienotība un Kristus briedums

Runā: | novembris 18, 2018

Efeziešiem 4:1-16 1 Tad nu es, cietumnieks Kunga dēļ, lūdzu jūs dzīvot tā aicinājuma cienīgi, ar kuru esat aicināti – 2 ar visu pazemību un lēnprātību, ar pacietību panesdami cits citu mīlestībā, 3 būdami dedzīgi...


204
Dieva spēks un garīgais briedums

Dieva spēks un garīgais briedums

Runā: | novembris 04, 2018

Efeziešiem 3:14-21 14 Tādēļ es loku savus ceļus Tēva priekšā,  15 no kā ikviena cilts debesīs un virs zemes iegūst savu vārdu.  16 Es lūdzu, lai viņš atbilstoši savai godības bagātībai dod stiprinājumu  ar spēku...


225
Noslēpuma pārvaldnieks

Noslēpuma pārvaldnieks

Runā: | oktobris 28, 2018

Efeziešiem 3:1-13 1 Tāpēc es, Pāvils, nesdams Kristus Jēzus važas par jums, pagāniem, griežos pie jums: 2 jūs jau esat dzirdējuši par uzticēto Dieva žēlastību man darboties jūsu labā. 3 Ar atklāsmi man darīts zināms...


188
Dieva mājoklis Garā

Dieva mājoklis Garā

Runā: | oktobris 21, 2018

Efeziešiem 2:11-22 11 Tādēļ atcerieties, ka jūs, kas reiz pēc savas izcelsmes bijāt pagāni, ko miesā apgraizītie sauca par neapgraizītajiem, 12 tolaik bijāt šķirti no Kristus un Israēla sabiedrība jums bija slēgta, jūs bijāt svešinieki...


212
Augšāmcelti lai dzīvotu

Augšāmcelti lai dzīvotu

Runā: | oktobris 14, 2018

Efeziešiem 2:1-10 2:1 Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, 2 kuros reiz dzīvojāt, piederēdami šīs pasaules laikmetam, pakļaudamies valdniekam, kas valda pār gaisa valstību, pār to garu, kas vēl tagad darbojas nepaklausības dēlos....


248
Zināt, lai visu piepildītu

Zināt, lai visu piepildītu

Runā: | oktobris 07, 2018

Efeziešiem 1:15-23 15 Tādēļ arī es, dzirdēdams par jūsu ticību Kungā Jēzū un par jūsu mīlestību uz visiem svētajiem, 16 nemitos pateikties par jums, pastāvīgi pieminēdams jūs savās lūgšanās, 17 lai mūsu Kunga Jēzus Kristus...