Lūkas evaņģēlijs


Apžēloto paklausība un svētība

Apžēloto paklausība un svētība

Runā: | decembris 15, 2019

Lk.1.26-56  26 Bet sestajā mēnesī Dievs sūtīja eņģeli Gabrielu uz Galilejas pilsētu Nācareti 27 pie jaunavas, kas bija saderināta ar vīru, vārdā Jāzeps, no Dāvida nama, un jaunavas vārds bija Marija. 28 Un, ienācis pie...


Jēzus identitāte un mācekļa taka

Jēzus identitāte un mācekļa taka

Runā: | jūnijs 02, 2019

Lk.9:1-22 1 Saaicinājis divpadsmit mācekļus, Jēzus deva tiem spēku un varu pār visiem dēmoniem un dziedināt no slimībām 2 un nosūtīja viņus sludināt Dieva valstību un ārstēt slimos. 3 Viņš tiem sacīja: “Neņemiet sev ceļā...


Nebaidies, tikai tici

Nebaidies, tikai tici

Runā: | maijs 26, 2019

Lk.8.22-56 22 Tad kādu dienu Jēzus un viņa mācekļi sēdās laivā, un viņš tiem sacīja: “Celsimies uz ezera otru krastu.” Un viņi cēlās pāri. 23 Tiem braucot, viņš iemiga, un ezerā sacēlās liela vētra; viļņi...


Jēzus ģimenes pazīmes

Jēzus ģimenes pazīmes

Runā: | maijs 19, 2019

Lk:8.1-21 1 Pēc tam Jēzus apstaigāja pilsētas un ciemus, sludinādams un mācīdams evaņģēliju par Dieva valstību; tie divpadsmit bija ar viņu 2 un tāpat arī dažas sievietes, kas bija dziedinātas no nešķīstiem gariem un slimībām:...


Ticības drosminiece

Ticības drosminiece

Runā: | maijs 14, 2019

Lk.7:36-50 36 Kāds farizejs lūdza viņu, lai viņš pie tā ēstu; un, farizeja namā iegājis, viņš apsēdās. 37 Un, redzi, tajā pilsētā kāda sieviete, kas bija grēciniece, uzzinājusi, ka viņš ir farizeja namā, atnesa alabastra...


Kristus Jēzus ir augšāmcēlies

Kristus Jēzus ir augšāmcēlies

Runā: | aprīlis 21, 2019

Lūkas evaņģēlijs 24:1-53 1 Nedēļas pirmajā dienā pašā rīta agrumā viņas atnāca pie kapa, nesdamas smaržīgās zāles, ko bija sagatavojušas. 2 Bet tās atrada akmeni no kapa noveltu. 3 Iegājušas iekšā, tās Kunga Jēzus miesas...


Priesteris Ķēniņš un Pashas jērs

Priesteris Ķēniņš un Pashas jērs

Runā: | aprīlis 19, 2019

Lk.22:66-23:56 22:66 Kad iestājās diena, sapulcējās tautas vecajie, virspriesteri un rakstu mācītāji un aizveda viņu uz sinedriju, 67 un teica: “Ja tu esi Kristus, saki mums to.” Bet viņš tiem atbildēja: “Ja es jums to...


Gudrības un muļķības bērni

Gudrības un muļķības bērni

Runā: | aprīlis 07, 2019

Lk. 7:1-35 1 Kad Jēzus beidza runāt uz ļaudīm, viņš iegāja Kapernaumā. 2 Tur kāda centuriona kalps, kas tam bija dārgs, gulēja slims uz miršanu. 3 Izdzirdējis par Jēzu, tas nosūtīja pie viņa jūdu vecajos...


Mācekļu drošība

Mācekļu drošība

Runā: | marts 31, 2019

Lk.6:37-49 37 Netiesājiet, un jūs netiesās, nesodiet, un jūs nesodīs, piedodiet, un arī jums tiks piedots! 38 Dodiet, un jums tiks dots: pilnu, saspaidītu, sakratītu, pāri plūstošu mēru jums dos klēpī; ar kādu mēru jūs...