Vairāk un vairāk Dievam tīkama dzīve

Vairāk un vairāk Dievam tīkama dzīve

1. Tes.4.1-12

1 Visbeidzot, brāļi, mēs lūdzam jūs un mudinām Kunga Jēzus vārdā; mēs esam jūs pamācījuši, kā jums vajadzētu dzīvot, lai jūs būtu patīkami Dievam – jūs jau tā arī dzīvojat –, un dariet tā vēl vairāk. 2 Jūs zināt tos Jēzus Kristus mudinājumus, ko mēs jums esam devuši. 3 Tas ir Dieva nolūks, lai jūs taptu svēti un atturētos no netiklības, 4 lai jūs ikviens prastu valdīt pār ķermeni svētībā un godā, 5 lai jūs nenodotos nevaldāmai kaislei, kā to dara pagāni, kas nepazīst Dieva. 6 Jūs nedrīkstat nevienā lietā pievilt brāli vai rīkoties savtīgi, kā jau agrāk sacījām un brīdinājām – Kungs bargi tiesās visus, kas tā darīs. 7 Dievs jūs nav aicinājis nešķīstībai, bet svētumam. 8 Bet, kas visu šo atmet, neatgrūž vis kādu cilvēku, bet Dievu, kas jums dod Svēto Garu. 9 Nav nepieciešams jums rakstīt par brāļu mīlestību, jo jūs paši esat Dieva mācīti mīlēt citam citu. 10 Tādi jūs arī esat pret visiem brāļiem visā Maķedonijā. Mēs jūs mudinām tā rīkoties aizvien vairāk un vairāk 11 un tiekties pēc miera un saticības, gādāt pašiem par savām vajadzībām, strādāt savām rokām, kā mēs to jums esam piekodinājuši, 12 dzīvot tā, lai jūs būtu par paraugu cilvēkiem, kas ir ārpus draudzes, un lai jums nekā netrūktu.

Share

RRBD draudzes mācītājs

Jaunākās svētrunas