Apsolītais glābējs (vieta arī tev)

Apsolītais glābējs (vieta arī tev)

Mt.1.1-17

1 Jēzus Kristus, Dāvida dēla, Ābrahāma dēla, cilts raksti. 2 Ābrahāms dzemdināja Īzaku, Īzaks – Jēkabu, Jēkabs – Jūdu un viņa brāļus. 3 Jūda no Tamāras dzemdināja Perecu un Zerahu. Perecs dzemdināja Hecronu, Hecrons – Arāmu. 4 Arāms dzemdināja Ammīnādābu, Ammīnādābs – Nahšonu un Nahšons – Salmonu. 5 Salmons no Rāhābas dzemdināja Boazu, Boazs no Rutes – Obēdu, Obēds dzemdināja Jišaju. 6 Jišajs dzemdināja ķēniņu Dāvidu un Dāvids no Ūrijas sievas – Sālamanu. 7 Sālamans dzemdināja Rehabeāmu, Rehabeāms – Abiju un Abija – Āsāfu. 8 Āsāfs dzemdināja Jehošāfātu, Jehošāfāts – Jorāmu un Jorāms – Hozeju. 9 Hozeja dzemdināja Jotāmu, Jotāms – Āhāzu un Āhāzs – Hizkiju. 10 Hizkija dzemdināja Manasi, Manase – Amonu un Amons – Josiju. 11 Josija dzemdināja Jehonju un viņa brāļus laikā, kad izveda uz Bābeli. 12 Pēc izvešanas uz Bābeli Jehonja dzemdināja Šaltiēlu, Šaltiēls – Zerubābelu. 13 Zerubābels dzemdināja Abīhūdu, Abīhūds – Eljākīmu, Eljākīms – Azūru. 14 Azūrs dzemdināja Cādoku, Cādoks – Jāhīnu un Jāhīns – Eliūdu. 15 Eliūds dzemdināja Elāzāru, Elāzārs – Matānu un Matāns – Jēkabu. 16 Jēkabs dzemdināja Jāzepu, Marijas vīru, no viņas ir piedzimis Jēzus, kas tiek saukts Kristus. 17 Tā no Ābrahāma līdz Dāvidam ir pavisam četrpadsmit paaudzes un četrpadsmit paaudzes no Dāvida līdz izvešanai uz Bābeli, un četrpadsmit no izvešanas uz Bābeli līdz Kristum.

Share

RRBD draudzes mācītājs

Jaunākās svētrunas