Uzticami Kungam un Rakstiem

Uzticami Kungam un Rakstiem
1.Kor.4.1-21.

1 Lai ikviens mūs uzlūko kā Kristus kalpotājus un Dieva noslēpumu namturus. 2 Bet no namtura tiek prasīts vienīgi, lai viņš būtu uzticams. 3 Man neko tas nenozīmē, nedz ka jūs mani tiesājat, nedz cilvēku tiesa, nedz arī es pats sev esmu tiesnesis. 4 Es pats nekādu vainu pie sevis neapzinos, taču tas mani neattaisno, vienīgi Kungs ir mans tiesnesis. 5 Tā ka netiesājiet pirms laika, kamēr nav atnācis Kungs, viņš nāks un apgaismos tumsā apslēpto un darīs redzamus sirds nodomus, un tad katram būs sava uzslava no Dieva. 6 Bet to visu, brāļi, es attiecinu uz sevi un uz Apollu jūsu dēļ, lai jūs pie mums mācītos likumu: neko vairāk par to, kas ir rakstīts, – lai jūs viena dēļ nekļūstat uzpūtīgi cits pret citu. 7 Kas tevi dara pārāku? Kas tev ir tāds, ko tu nebūtu saņēmis? Un, ja tu esi saņēmis, ko tad tu lielies, it kā nebūtu saņēmis? 8 Jūs jau esat pārsātinājušies, kļuvuši bagāti un bez mums tapuši par valdniekiem; un kaut jūs patiešām būtu kļuvuši valdnieki, lai kopā ar jums arī mēs varētu valdīt. 9 Taču es domāju, ka Dievs mūs, apustuļus, licis kā pēdējos, kas nāvei nolemti un izlikti pasaules, eņģeļu un cilvēku priekšā. 10 Jā, mēs esam muļķi Kristus dēļ, bet jūs gudri Kristū, mēs esam vāji, bet jūs – stipri; jūs esat godājami, bet mēs – nicināti. 11 Līdz pat šim laikam mēs ciešam badu un slāpes, tiekam sisti, esam gluži vai kaili un bez savām mājām. 12 Mēs smagi strādājam paši savām rokām. Lamāti – mēs svētījam, vajāti – mēs panesam, 13 zākāti – mēs atbildam ar laipnību; esam kļuvuši par pasaules drazu, kā visu izmesti atkritumi, līdz pat šim brīdim.

14 Šo es jums rakstu, nevis lai liktu jūs kaunā, bet pamācīdams jūs kā savus mīļos bērnus. 15 Ja arī jums būtu tūkstošiem audzinātāju Kristū, taču tēvu jums nav daudz, es jūs caur evaņģēliju esmu dzemdinājis Kristū Jēzū. 16 Tad nu es jūs aicinu: topiet līdzīgi man! 17 Tādēļ es pie jums sūtīju Timoteju, kas ir mans mīļais, uzticamais dēls Kungā, viņš jums atgādinās manu mācību, kas ir Kristū Jēzū, kā es to visās draudzēs mācu. 18 Daži augstprātīgi iedomājas, ka es nedošos pie jums. 19 Bet es nākšu pie jums drīz, tiklīdz Kungs to gribēs, un skatīšu nevis šo augstprātīgo vārdus, bet spēku. 20 Jo Dieva valstība nav vārdos, bet spēkā. 21 Ko jūs gribat? Vai lai nāku pie jums ar nūju vai mīlestībā un gara laipnībā?

Share

RRBD draudzes mācītājs

Jaunākās svētrunas