Par lāstiem, Gara kristībām un dāvanām

Par lāstiem, Gara kristībām un dāvanām
1.Kor.12.1-31
1 Brāļi, es negribu, ka jūs paliktu neziņā par Gara dāvanām. 2 Jūs zināt, ka toreiz, kad vēl bijāt pagāni, jūs ar lielu spēku viktin vilka pie mēmajiem elkiem. 3 Tādēļ es jums daru zināmu: neviens, kas runā Dieva Garā, nesaka: lāsts Jēzum, – un neviens nevar teikt: Kungs Jēzus, – kā vien Svētajā Garā. 4 Ir dažādas dāvanas, bet tas pats Gars. 5 Ir dažādas kalpošanas, bet tas pats Kungs. 6 Ir dažādas spēka izpausmes, bet tas pats Dievs, kas visu visā rosina. 7 Bet ikvienam tiek dota Gara atklāsme kopīgam labumam. 8 Vienam Gars dod gudrības vārdus, citam – atziņas vārdus tas pats Gars; 9 citam – ticību tai pašā Garā, citam – dāvanas dziedināt tai pašā vienīgajā Garā, 10 citam – brīnumus darīt, citam – pravietot, citam – garu atšķiršanu, citam – spēju runāt dažādās mēlēs un citam mēļu tulkošanu. 11 To visu dara tas pats Gars, piešķirdams katram atsevišķi, kā viņš to grib.

12 Tāpat kā ķermenis ir viens vienīgs, bet tajā ir daudz locekļu un visi daudzie ķermeņa locekļi kopā ir viens ķermenis – tā arī Kristus. 13 Arī mēs esam vienā Garā kristīti, lai visi būtu viens ķermenis – vai jūdi, vai grieķi, vai vergi, vai brīvie, – un ar vienu Garu mēs visi esam dzirdināti. 14 Jo arī ķermenis nesastāv no viena locekļa, bet gan no daudziem. 15 Ja kāja sacītu: es neesmu roka, tādēļ es nepiederu ķermenim, – vai tādēļ tā nepiederētu ķermenim? 16 Un, ja auss sacītu: es neesmu acs, tādēļ es nepiederu ķermenim, – vai tādēļ tā nepiederētu ķermenim? 17 Ja viss ķermenis būtu acs, kur paliktu dzirde? Ja viss būtu dzirde, kur paliktu oža? 18 Bet Dievs locekļus ir nolicis ķermenī ikvienu savā vietā, kā viņš to gribēja. 19 Ja tie visi būtu tikai viens loceklis, kur tad būtu pats ķemenis? 20 Bet nu ir daudzi locekļi un – viens ķermenis. 21 Acs nevar sacīt rokai: tu man neesi vajadzīga, – vai arī galva kājām: man jūs neesat vajadzīgas. 22 Bet šķietami vājākie locekļi ir jo vairāk nepieciešami. 23 Un tos ķermeņa locekļus, kurus uzskatām par necienīgākiem, mēs apveltām ar lielāku godu, un mūsu nepiedienīgiem locekļiem ir piešķirts īpašs piedienīgums, 24 jo piedienīgajiem tas nav vajadzīgs. Dievs savienoja ķermenī locekļus tā, ka mazāk cienīgam piešķīris lielāku godu, 25 lai nebūtu ķermenī šķelšanās, bet visi locekļi vienādi rūpētos cits par citu. 26 Ja viens loceklis cieš, visi citi cieš līdzi; ja viens loceklis tiek pagodināts, visi citi priecājas līdzi. 27 Bet jūs esat Kristus ķermenis un katrs par sevi tā locekļi. 28 Dažus Dievs draudzē iecēla par apustuļiem, citus par praviešiem, citus par skolotājiem, tad viņš deva dāvanas brīnumus darīt, tad dāvanas dziedināt, veikt žēlsirdības darbu, vadīt un runāt dažādās mēlēs. 29 Vai visi ir apustuļi? Vai visi ir pravieši? Vai visi ir skolotāji? Vai visi dara brīnumus? 30 Vai visiem ir dāvanas dziedināt? Vai visi runā mēlēs? Vai visi spēj tulkot? 31 Bet tiecieties pēc vēl lielākām dāvanām! Un es jums rādīšu vēl pārāku ceļu.

Share

RRBD draudzes mācītājs

Jaunākās svētrunas