Labāk pieci skaidri vārdi nekā 10000 mēlēs

Labāk pieci skaidri vārdi nekā 10000 mēlēs
1.Kor.14.1-25
1 Dzenieties pēc mīlestības! Dedzīgi tiecieties pēc Gara dāvanām! Jo sevišķi – lai jūs spētu pravietot. 2 Kas runā mēlēs, runā nevis cilvēkiem, bet Dievam, jo neviens taču nesaprot, – viņš garā runā noslēpumus. 3 Bet, kas pravieto, tas runā cilvēkiem, lai viņus celtu, mudinātu un mierinātu. 4 Kas runā mēlēs, tas ceļ pats sevi, bet, kas pravieto, tas ceļ draudzi. 5 Es vēlētos, ka jūs runātu mēlēs, bet vēl vairāk, ka jūs pravietotu, jo, kas pravieto, ir lielāks nekā tas, kas runā mēlēs, ja nu vienīgi viņš arī tulko, tā ka draudze tiktu celta. 6 Ja es, brāļi, nāktu pie jums, mēlēs runādams, kādu gan labumu es jums dotu, ja nerunātu ar jums, nesdams vai nu atklāsmi, vai atziņu, vai pravietojumu, vai mācību. 7 Tāpat ir ar nedzīviem instrumentiem, kas izdod skaņas, vai tā būtu flauta vai cītara; ja to skaņas nebūtu izšķiramas, kā tad būtu saprotama flautas vai cītaras spēle? 8 Ja no taures nāks neskaidra skaņa, kas tad celsies uz karu? 9 Tāpat arī jūs, ja ar mēli izteiksiet neskaidru vārdu, – kā tad lai saprot sacīto? Tad jau jūs runāsiet tukšam gaisam. 10 Pasaulē ir tik neaptverami daudz valodu, un neviena nav bez nozīmes. 11 Un, ja es nesaprotu valodas jēgu, es būšu kā svešzemnieks tam, kas ar mani sarunājas, un viņš būs man kā svešzemnieks. 12 Tāpat arī jūs. Tā kā jūs dzenaties pēc Gara dāvanām, tad tiecieties pēc pārpilnības tajās, kas ceļ draudzi. 13 Tādēļ, kas mēlēs runā, lai lūdz Dievu, ka viņš spētu arī tulkot, 14 jo, kad es, mēlēs runādams, lūdzu, mans gars lūdz, bet mans prāts ir neauglīgs. 15 Ko tad darīt? Es lūgšu garā, taču lūgšu arī ar prātu; es dziedāšu garā, taču dziedāšu arī ar prātu. 16 Tad, kad tu slavēsi garā, kā gan tas vienkāršais klausītājs pēc tavas pateicības zinās teikt: āmen! – jo viņš nesapratīs, ko tu saki. 17 Tava pateicība gan ir skaista, bet cits no tā netiek celts. 18 Es pateicos Dievam, ka es vairāk par jums visiem runāju mēlēs, 19 bet draudzē es labāk gribu teikt piecus saprotamus vārdus, lai arī citus pamācītu, nekā tūkstošiem mēlēs. 20 Brāļi, nekļūstiet kā bērni savā saprašanā: pret ļaunumu esiet kā mazi bērni, bet saprašanā topiet pilnīgi. 21 Bauslībā taču ir rakstīts:
ar citu mēlēm
un citu lūpām
es runāšu ar šo tautu,
bet arī tad tie mani neuzklausīs,
saka tas Kungs. 22 Tā mēles ir par zīmi neticīgajiem, nevis tiem, kas tic, turpretī pravietošana ir tiem, kas tic, nevis neticīgajiem. 23 Ja nu visa draudze sanāks kopā un visi runās mēlēs un ienāks kādi nezinātāji vai neticīgie, vai viņi nesacīs, ka esat traki? 24 Bet, ja visi pravietos un ienāks kāds neticīgais vai nezinātājs, viņa grēks viņam tiks parādīts, visi spriedīs par viņu un 25 viņa apslēptās sirds lietas tiks atklātas; un tādējādi viņš kritīs uz sava vaiga, pielūgs Dievu un atzīs, ka Dievs patiesi ir jūsu vidū.
Share

RRBD draudzes mācītājs

Jaunākās svētrunas