Kristus – mūsu gudrība, taisnība un izpirkšanas maksa

Kristus - mūsu gudrība, taisnība un izpirkšanas maksa

1.Kor.1.17-2.5. 

17 Kristus mani nesūtīja kristīt, bet sludināt evaņģēliju, un ne jau gudriem vārdiem, lai neiznāktu tā, ka Kristus krusts ir bez nozīmes.
18 Vēstījums par krustu ir muļķība tiem, kas iet pazušanā, bet tiem, kas tiek izglābti, tas ir Dieva spēks. 19 Jo ir rakstīts: gudrajo gudrību es izdeldēšu un saprātīgo saprātu es atmetīšu. – 20 Kur tad ir gudrais? Kur Rakstu skaidrotājs? Kur šī laikmeta vārdu meistars? Vai Dievs nav vērtis šīs pasaules gudrību muļķībā? 21 Tā kā pasaule ar savu gudrību nav atzinusi Dievu viņa gudrībā, Dievs nolēma tos, kas tic, glābt ar muļķīgu sludināšanu. 22 Kad nu jūdi prasa zīmes un grieķi meklē gudrību, 23 mēs tā vietā sludinām krustā sisto Kristu, kas jūdiem ir piedauzība, bet pagāniem – muļķība, 24 bet aicinātajiem – gan jūdiem, gan grieķiem – Kristus ir Dieva spēks un Dieva gudrība. 25 Jo Dieva muļķība ir gudrāka par cilvēku gudrību un Dieva nespēks ir daudz stiprāks par cilvēku spēku. 26 Neaizmirstiet, brāļi, kādi jūs bijāt, kad tikāt aicināti. Ne jau daudzi pēc cilvēku sprieduma jūs bijāt gudri, ne jau daudzi bijāt vareni vai augstdzimuši. 27 Bet Dievs izredzēja to, kas ir muļķīgs pasaulē, lai liktu kaunā gudros, un to, kas ir nespēks pasaulē, lai liktu kaunā stipro. 28 Un, kas pasaules neievērots un atstumts un kas nav nekas, to Dievs izredzēja, lai izdeldētu to, kas ir kaut kas, 29 lai nekas miesīgs nedižotos Dieva priekšā. 30 Pateicoties viņam, arī jūs esat Kristū Jēzū, kas mums ir gudrība no Dieva un taisnība, un svētums, un izpirkšanas maksa, 31 lai būtu, kā ir rakstīts: kas dižojas, tas lai dižojas Kungā.
1 Es, brāļi, nebiju ieradies pie jums sludināt Dieva noslēpumu ar izmeklētiem vārdiem vai gudrību. 2 Es apņēmos pie jums citu neko nezināt kā vien Jēzu Kristu, krustā sisto. 3 Nespēkā, ar lielām bailēm un drebēšanu es ierados pie jums, 4 un mana runa un mana sludināšana nav pārliecinošā gudrībā, bet Gara un spēka izpausmē, 5 lai jūsu ticība nebūtu cilvēku gudrībā, bet Dieva spēkā.

Share

RRBD draudzes mācītājs

Jaunākās svētrunas