Izredzēto kristiešu pazīmes

Izredzēto kristiešu pazīmes

1. Tes.1.1-10

1 Pāvils, Silvāns un Timotejs Dievā Tēvā un Kungā Jēzū Kristū sveicina tesalonīkiešu draudzi. Lai žēlastība jums un miers! 2 Mēs allaž pateicamies Dievam par jums visiem, arvien pieminēdami jūs savās lūgšanās, 3 kad Dieva un mūsu Tēva priekšā atceramies, kā jūs ticību vēršat darbībā, mīlestību – centībā un cerību uz mūsu Kungu Jēzu Kristu – izturībā. 4 Jūs, brāļi, kas esat Dieva iemīļoti, zināt, ka esat izredzēti, 5 jo mūsu pasludinātais evaņģēlijs pie jums nonācis ne tikai ar vārdiem, bet spēkā un Svētajā Garā un lielā noteiktībā – jūs paši zināt, kā mēs jūsu dēļ esam jūsu vidū darbojušies. 6 Jūs esat mūs un Kungu atdarinājuši – lai arī esat daudz cietuši, jūs saņēmāt Dieva vārdu ar prieku, ko dod Svētais Gars, 7 un esat kļuvuši par paraugu visiem ticīgajiem Maķedonijā un Ahajā. 8 Tieši no jums Dieva vārds ir izskanējis ne tikai Maķedonijā un Ahajā, bet ikvienā vietā ir izplatījusies vēsts par jūsu ticību uz Dievu, tā ka mums vairs nav nekā, ko sacīt. 9 Ļaudis paši stāsta, kā mēs tikām pie jums uzņemti un kā no elku pielūgšanas jūs pievērsāties Dievam, lai kalpotu dzīvajam un patiesajam Dievam 10 un lai gaidītu no debesīm viņa Dēlu, ko viņš augšāmcēla no mirušajiem, – Jēzu, kurš mūs glābj no Dieva dusmām, kas nāks.

 

Share

RRBD draudzes mācītājs

Jaunākās svētrunas