Garīgā karadarbība līdz galam

Garīgā karadarbība līdz galam

1. Tes.5.1-11

1 Par laiku un brīdi, kad tam jānotiek, brāļi, mums nav jums jāraksta, 2 jo jūs paši zināt, ka Kunga diena nāk kā zaglis naktī. 3 Kad ļaudis runās: miers un drošība, – tiem pēkšņi uzbruks posts kā sāpes dzemdētājai, un tie nekādi nespēs no tā izbēgt. 4 Bet jūs, brāļi, neesat tumsā, lai diena kā zaglis jūs nepārsteigtu. 5 Jūs visi esat gaismas dēli un dienas dēli: jūs nepiederat nedz naktij, nedz tumsai. 6 Tad nu negulēsim kā visi pārējie, bet būsim nomodā un skaidrā prātā. 7 Jo gulošie guļ naktī un dzērāji apdzeras naktī, 8 bet mēs, kas piederam dienai, lai esam skaidrā prātā. Apliksim sev ticības un mīlestības bruņas un cerību uz pestīšanu apvilksim kā bruņucepuri, 9 jo Dievs mūs nav nolicis dusmībai, bet gan lai mēs iegūtu pestīšanu ar mūsu Kungu Jēzu Kristu, 10 kas miris par mums, lai mēs – dzīvi vai miruši – dzīvotu līdz ar viņu. 11 Tādēļ iedrošiniet viens otru un stipriniet cits citu, kā jūs to jau darāt!

Share

RRBD draudzes mācītājs

Jaunākās svētrunas