Dieva jaunā pacietības programma

Dieva jaunā pacietības programma

1.Moz.8.20-9.17

1 Dievs svētīja Nou un viņa dēlus un teica tiem: “Augļojieties, vairojieties un piepildiet zemi! 2 Un lai pār visiem zemes zvēriem, pār visiem debesu putniem, pār visiem, kas rāpo pa zemi, un pār zivīm jūrā nāk bailes un bijāšana no jums – tie ir atdoti jūsu rokās! 3 Katrs kustonis, kas dzīvs, jums būs par ēdamo, tāpat arī zaļoksni stādi – es jums atdodu visu! 4 Tikai neēdiet miesu, kurā ir dzīvība, – asinis jūs neēdiet! 5 Taču par jūsu asinīm, par jūsu dzīvību es atprasīšu no katra zvēra un cilvēka, no ikviena es atprasīšu cilvēka dzīvību!
6 Kas cilvēka asinis izlej,
tā asinis izlies cilvēks,
jo pēc Dieva tēla
viņš cilvēku taisīja!
7 Bet jūs augļojieties un vairojieties,
mudžiet virs zemes un vairojieties uz tās!”
8 Un Dievs teica Noam un viņa dēliem: 9 “Un es, redzi, – es celšu savu derību ar jums un ar jūsu pēcnācējiem pēc jums, 10 un ar katru dzīvu dvēseli, kas ar jums, – ar putniem, ar lopiem, ar visiem zemes zvēriem – ar visiem, kas iznāca no šķirsta, visiem, kas vien virs zemes dzīvo! 11 Es celšu ar jums savu derību, un visa miesa vairs netiks iznīdēta ūdensplūdos, un vairs nebūs plūdu, kas izposta zemi!” 12 Un Dievs teica: “Šī ir derības zīme, ko uz mūžīgām paaudzēm es lieku starp sevi un jums un starp katru dzīvu dvēseli, kas ir ar jums! 13 Savu loku es mākonī lieku, un tas būs par derības zīmi starp mani un zemi! 14 Un būs mans mākonis, mākonis pār zemi, un taps redzams mākonī loks! 15 Un es atcerēšos savu derību, kas starp mani un jums un starp visām dzīvām dvēselēm visā miesā, un nebūs vairs ūdensplūdu, kas izposta visu miesu! 16 Kad būs mākonī loks, es to uzlūkošu, lai atcerētos mūžīgo derību – starp Dievu un katru dzīvu dvēseli visā miesā, kas uz zemes!” 17 Un Dievs teica Noam: “Šī ir derības zīme, ko esmu cēlis starp sevi un starp visu miesu, kas uz zemes.”

Share

RRBD draudzes mācītājs

Jaunākās svētrunas