Caur asinīm pie Dieva

Caur asinīm pie Dieva
3.Moz 9.1-24
1 Astotajā dienā Mozus sauca Āronu, viņa dēlus un Israēla vecajos. 2 Viņš teica Āronam: “Ņem teļu grēku upurim un aunu bez vainas sadedzināmajam upurim un pienes tos Kunga priekšā. 3 Runā uz Israēla dēliem, saki tiem: ņemiet āzi grēku upurim, un teļu un jēru, gadu vecus, bez vainas, sadedzināmajam upurim, 4 un vērsi un aunu miera upurim, ko upurēt Kunga priekšā, un eļļā iejautu labības dāvanu, jo šodien Kungs jums parādīsies!” 5 Ko Mozus pavēlēja, to viņi atnesa Saiešanas telts priekšā, un visa sapulce nāca un stājās Kunga priekšā. 6 Mozus teica: “Tā Kungs jums ir pavēlējis darīt, tad jums parādīsies Kunga godība!” 7 Un Mozus teica Āronam: “Tuvojies altārim un upurē savu grēku upuri un sadedzināmo upuri, veic izlīgumu par saviem un tautas grēkiem un pienes tautas upurvelti, un veic izlīgumu par visu grēkiem, kā Kungs ir pavēlējis.” 8 Tad Ārons tuvojās altārim un kāva teļu savam grēku upurim. 9 Ārona dēli pienesa viņam asinis, viņš iemērca asinīs pirkstu un zieda uz altāra ragiem, bet pārējās asinis viņš izlēja uz altāra pamata. 10 Taukus un nieres, un to, kas grēku upurim atlicis pie aknām, viņš kvēpināja uz altāra, kā Kungs Mozum bija pavēlējis. 11 Gaļu un ādu viņš sadedzināja ugunī ārpus nometnes. 12 Un viņš kāva sadedzināmo upuri, un Ārona dēli nesa viņam asinis, un viņš slacīja tās pār altāri visapkārt. 13 Sadedzināmo upuri tie nesa viņam sacirstu gabalos, arī galvu, un viņš kvēpināja to uz altāra. 14 Viņš mazgāja iekšas un kājas un kvēpināja virs sadedzināmā upura uz altāra. 15 Un viņš pienesa tautas upurvelti, ņēma āzi tautas grēku upurim, kāva to un upurēja par grēkiem tāpat kā iepriekšējo. 16 Un viņš pienesa sadedzināmo upuri un darīja ar to, kā pavēlēts. 17 Viņš pienesa labības dāvanu, ņēma pilnu sauju no tās un kvēpināja uz altāra papildus rīta sadedzināmajam upurim. 18 Un viņš kāva vērsi un aunu tautas miera upurim, un Ārona dēli nesa viņam asinis, un viņš slacīja tās pār altāri visapkārt. 19 Taukus no vērša un auna, taukasti un taukus, kas klāj iekšas un nieres, un to, kas atlicis pie aknām, 20 – šos taukus tie lika uz krūts gabaliem, un viņš kvēpināja taukus uz altāra. 21 Krūts gabalus un labo cisku Ārons šūpoja par līgojamo upuri Kunga priekšā, kā viņš Mozum bija pavēlējis. 22 Tad Ārons pacēla savas rokas pret tautu un svētīja to. Un viņš beidza upurēt grēku upuri, sadedzināmo upuri un miera upurus. 23 Mozus ar Āronu iegāja Saiešanas teltī. Kad viņi iznāca ārā, tie svētīja tautu, un Kunga godība parādījās visai tautai. 24 No Kunga vaiga nāca uguns un uz altāra aprija sadedzināmo upuri un taukus – tauta, to redzēdama, gavilēja un krita uz sava vaiga.
Share

RRBD draudzes mācītājs

Jaunākās svētrunas