Vai Kristus ir dalīts?

Vai Kristus ir dalīts?
1.Kor.1.1-17. 
1 Pāvils, pēc Dieva gribas Jēzus Kristus aicināts apustulis, un brālis Sostens 2 Dieva draudzei Korintā, Kristū Jēzū svētītajiem, aicinātajiem svētajiem līdz ar visiem citiem, kas piesauc mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdu visās vietās – kā Korintā, tā arī pie mums, 3 žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un Kunga Jēzus Kristus. 4 Es nemitīgi pateicos par jums savam Dievam par Dieva doto žēlastību jums Kristū Jēzū, 5 ka viņā jūs esat kļuvuši bagāti visās lietās – jebkurā vārdā un atziņā, 6 ka līdz ar Kristus liecības nostiprināšanos jūsos 7 jums, kas gaidāt uz Jēzus Kristus atklāšanos, netrūkst vairs nekādu garīgu dāvanu. 8 Viņš arī darīs jūs stiprus līdz galam, tā ka mūsu Kunga Jēzus Kristus dienā jūs būsiet nevainojami. 9 Dievs ir uzticams, viņš jūs ir aicinājis mūsu Kunga Jēzus Kristus sadraudzībā.
10 Brāļi, es aicinu jūs mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā, esiet visi vienoti, lai starp jums nav šķelšanās, bet lai jūs būtu saliedēti vienprātībā un kopīgā atziņā. 11 Raugiet, par jums, mani brāļi, man ir darīts zināms no Hloes nama ļaudīm, ka starp jums esot strīdi. 12 Es gribu sacīt, redzi, ko: ikviens pie jums paradis runāt – es piederu Pāvilam, es Apollam, es Kēfam, bet es Kristum. 13 Vai tad Kristus būtu dalīts? Vai Pāvils jūsu dēļ būtu krustā sists, vai jūs būtu Pāvila vārdā kristīti? 14 Es pateicos Dievam, ka nevienu no jums es neesmu kristījis, izņemot Krispu un Gāju, 15 lai nevienam nebūtu iemesla sacīt, ka esat kristīti manā vārdā. 16 Kristīju arī Stefanas namu, bet citu nevienu neatceros, ka būtu kristījis. 17 Kristus mani nesūtīja kristīt, bet sludināt evaņģēliju, un ne jau gudriem vārdiem, lai neiznāktu tā, ka Kristus krusts ir bez nozīmes.
Share

RRBD draudzes mācītājs