Šķīstīšanas upuris un izlīgums 

Šķīstīšanas upuris un izlīgums 

3. Mozus 4:1-5:13

4:1 Kungs sacīja Mozum: 2 “Saki Israēla dēliem: ikviens, kas neapzināti grēko pret kādu no Kunga baušļiem un pret kādu no tiem dara, ko nedrīkst darīt, 3 ja svaidītais priesteris grēko, apgrēcinādams tautu, tad par grēku, ko grēkojis, lai viņš pienes vērsēnu bez vainas Kungam par grēku upuri. 4 Lai viņš ved savu vērsi pie Saiešanas telts durvīm Kunga priekšā, liek roku vērsim uz galvas un nokauj vērsi Kunga priekšā. 5 Lai svaidītais priesteris ņem vērša asinis un nes uz Saiešanas telti. 6 Lai priesteris iemērc savu pirkstu asinīs un slaka septiņas reizes Kunga priekšā pie svētvietas priekškara. 7 Lai priesteris ziež asinis uz ragiem kvēpināšanas altārim, kas Saiešanas teltī, bet pārējās vērša asinis lai izlej uz sadedzināmo upuru altāra pamata, kas Saiešanas telts durvīs. 8 Visus grēku upura vērša taukus lai viņš ņem nost – taukus, kas klāj iekšas, un visus taukus, kas pie iekšām. 9 Un abas nieres, un taukus, kas pie tām un pie lieliem un kas atlicis pie aknām un nierēm, lai viņš noņem, 10 tāpat kā tie tika noņemti kaujamā upura vērsim – lai priesteris kvēpina tos uz sadedzināmo upuru altāra. 11 Bet vērša ādu un visu gaļu ar galvu un lieliem, un iekšas, un mēslus – 12 visu vērsi lai viņš iznes ārpus nometnes uz šķīstu vietu, kur izber pelnus, un lai sadedzina to uz malkas ugunī – kur tiek izbērti pelni, tur lai to sadedzina. 13 Bet, ja neapzināti grēko visa Israēla sapulce un tā lieta paliek apslēpta visam pulkam, un viņi rīkojas pret kādu Kunga bausli, ko nedrīkst darīt, un ir vainīgi, 14 tad – kad top zināms grēks, ar ko tie grēkojuši, lai visa sapulce pienes vērsēnu par grēku upuri, lai pienes to Saiešanas telts durvju priekšā. 15 Lai sapulces vecajie Kunga priekšā liek savas rokas vērsim uz galvas un lai nokauj vērsi Kunga priekšā. 16 Lai svaidīts priesteris nes vērša asinis uz Saiešanas telti. 17 Lai priesteris iemērc asinīs pirkstu un slaka septiņas reizes Kunga priekšā pie priekškara. 18 Ar asinīm lai apziež tā altāra ragus, kas Saiešanas teltī Kunga priekšā, bet pārējās asinis lai izlej uz sadedzināmo upuru altāra pamata, kas Saiešanas telts durvīs. 19 Visus taukus lai ņem nost un kvēpina uz altāra. 20 Ar vērsi lai viņš dara tāpat, kā darīja ar grēku upura vērsi, tā jādara ar to – lai priesteris veic izlīgumu par viņu grēkiem, un tiem tiek piedots. 21 Vērsi lai iznes ārpus nometnes un sadedzina, tāpat kā sadedzināja iepriekšējo vērsi, – tas ir visas sapulces grēku upuris. 22 Ja grēko vadonis un neapzināti rīkojas pret kādu Kunga, sava Dieva, bausli, ko nedrīkst darīt, un ir vainīgs, tad – 23 kad viņam top zināms grēks, ar ko viņš ir grēkojis, lai upurveltē viņš pienes āzi bez vainas. 24 Lai liek roku āzim uz galvas un kauj to vietā, kur kāva sadedzināmo upuri Kunga priekšā – tas ir grēku upuris. 25 Lai priesteris ņem grēku upura asinis ar savu pirkstu un ziež uz sadedzināmo upuru altāra ragiem, bet pārējās asinis lai viņš izlej uz sadedzināmo upuru altāra pamata. 26 Un visus taukus lai kvēpina uz altāra tāpat kā miera upura taukus – lai priesteris veic izlīgumu par viņa grēku, un viņam tiek piedots. 27 Ja neapzināti grēko kāds no vienkāršajiem ļaudīm, ja kāds rīkojas pret Kunga bausli, ko nedrīkst darīt, un ir vainīgs, 28 un viņam top zināms grēks, ar ko viņš grēkojis, tad lai upurveltē viņš pienes kazu bez vainas par grēku, ko grēkojis. 29 Lai viņš liek roku grēku upurim uz galvas un nokauj grēku upuri sadedzināmo upuru vietā. 30 Lai priesteris ņem tā asinis ar savu pirkstu un ziež uz sadedzināmo upuru altāra ragiem, bet pārējās asinis lai viņš izlej uz altāra pamata. 31 Lai noņem tam visus taukus, tāpat kā noņēma taukus miera upurim, un priesteris lai kvēpina tos uz altāra par tīkamu smaržu Kungam – lai priesteris veic izlīgumu par viņa grēku, un viņam tiek piedots. 32 Ja viņš upurveltē pienes jēru grēku upurim, lai nes aitiņu bez vainas. 33 Lai viņš liek roku grēku upurim uz galvas un kauj to par grēku upuri vietā, kur kāva sadedzināmo upuri. 34 Lai priesteris ņem ar savu pirkstu grēku upura asinis un ziež uz sadedzināmo upuru altāra ragiem, bet pārējās asinis lai izlej uz altāra pamata. 35 Lai noņem tam visus taukus, tāpat kā noņēma taukus avij miera upurim, un priesteris lai kvēpina tos uz altāra virs Kunga dedzināmajiem upuriem – lai priesteris veic izlīgumu par viņa grēku, ko viņš grēkojis, un viņam tiek piedots.

5:1 Ja kāds ir grēkojis – būdams liecinieks, nav ņēmis vērā tiesas nozvērinājumu: ja viņš ir redzējis vai dzirdējis un zina, bet nesaka, tad viņš nes vainu. 2 Ja kāds ir pieskāries kaut kam nešķīstam – nešķīsta zvēra maitai, nešķīsta lopa maitai vai nešķīsta rāpuļa maitai – un tas viņam palicis apslēpts, arī tad viņš ir kļuvis nešķīsts un vainīgs. 3 Ja viņš pieskaras cilvēka nešķīstībai, visādai nešķīstībai, kas dara nešķīstu, un tas viņam paliek apslēpts – kad viņš to uzzina, viņš ir vainīgs. 4 Ja kāds bez apdoma zvēr darīt ļaunu vai labu – visu, ko vien cilvēks var bez apdoma zvērēt, un tas viņam paliek apslēpts – kad viņš to uzzina, viņš ir vainīgs jebkurā gadījumā. 5 Ja kādā no šiem gadījumiem viņš ir vainīgs un atzīst, ka grēkojis, 6 tad lai viņš nes vainas upuri Kungam par savu grēku, ar ko grēkojis, – no sīklopiem avi vai kazu par grēku upuri, un priesteris viņam lai veic izlīgumu par grēku. 7 Bet, ja viņam nav rocības priekš avs, lai par to, ko grēkojis, nes kā vainas upuri Kungam divas dūjas vai divus balodēnus – vienu kā grēku upuri un vienu kā sadedzināmo upuri. 8 Lai viņš nes tos priesterim, un tas pirmo lai pienes grēku upuri – nokniebj tam galvu pie kakla, bet nost nenodala. 9 Lai slaka grēku upura asinis uz altāra malas, bet pārējās asinis lai tiek uz altāra pamata – tas ir grēku upuris. 10 Bet otrs lai ir sadedzināmais upuris pēc tā kārtības, lai priesteris viņam veic izlīgumu par grēku, ko viņš grēkojis, un viņam tiek piedots. 11 Bet, ja viņam nav rocības priekš divām dūjām vai diviem balodēniem, tad upurveltē par to, ko grēkojis, lai nes desmito daļu ēfas labāko miltu par grēku upuri, eļļu pār tiem lai nelej un vīraku neliek, jo tas ir grēku upuris. 12 Lai viņš nes tos priesterim, un priesteris lai pagrābj pilnu sauju kā piemiņas daļu un kvēpina uz altāra virs Kunga dedzināmajiem upuriem – tas ir grēku upuris. 13 Lai priesteris viņam veic izlīgumu par grēku, ar ko viņš grēkojis kādā no šīm lietām, un viņam tiek piedots. Pārējais paliek priesterim tāpat kā labības dāvanas gadījumā.”

Share

RRBD draudzes mācītājs