Piemirstais uzdevums

Piemirstais uzdevums
Mt.28.16-20.
16 Bet viņa vienpadsmit mācekļi devās uz Galileju, uz to kalnu, ko Jēzus tiem bija norādījis. 17 Un tie, viņu ieraudzījuši, pielūdza viņu, taču daži šaubījās. 18 Jēzus, piegājis klāt, tiem sacīja: “Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, 19 tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, 20 tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis; un, redzi, es esmu ar jums ik dienas līdz laiku beigām.”
Share

Jaunākās svētrunas