Nebaidieties, Kristus ir augšāmcēlies

Nebaidieties, Kristus ir augšāmcēlies

Mk.15.40-16.8

40 Arī kādas sievietes skatījās no tālienes. Starp tām bija Marija Magdalēna un Marija, Jēkaba jaunākā un Jāzepa māte, un Salome – 41 tās, kuras viņam sekoja un kalpoja, kad viņš bija Galilejā, un vēl daudzas citas, kas viņam bija atnākušas līdzi uz Jeruzālemi.

42 Un pievakarē, jo bija sagatavošanas diena, tas ir, priekšsabats, 43 Jāzeps no Arimatejas, cienījams sinedrija loceklis, kas arī pats gaidīja Dieva valstību, uzdrošinājās ieiet pie Pilāta un izlūdzās Jēzus miesas. 44 Bet Pilāts izbrīnījās, ka viņš jau ir miris. Pasaucis centurionu, viņš tam jautāja: “Vai viņš jau nomira?” 45 Un, saņēmis ziņu no centuriona, viņš atvēlēja Jāzepam Jēzus miesas. 46 Un tas, nopircis smalku linu audeklu, Jēzu nocēla un ietina audeklā, un ielika viņu kapā, kas bija izcirsts klintī, un kapa ieejai aizvēla priekšā akmeni. 47 Bet Marija Magdalēna un Marija, Jāzepa māte, skatījās, kur viņš tika nolikts.

1 Kad sabata diena bija pagājusi, Marija Magdalēna un Marija, Jēkaba māte, un Salome nopirka smaržīgas zāles, lai ietu un svaidītu Jēzu. 2 Nedēļas pirmajā dienā rīta agrumā, saulei lecot, tās nāca pie kapa 3 un sarunājās savā starpā: “Kas mums novels akmeni no kapa ieejas?” 4 Pacēlušas acis, tās redzēja – akmens jau novelts. Bet tas bija ļoti liels. 5 Ienākušas kapā, tās ieraudzīja baltās drānās tērptu jaunekli sēžam labajā pusē, un tās izbijās. 6 Bet viņš tām sacīja: “Nebīstieties! Jūs meklējat Jēzu, Nācarieti, krustā sisto, viņš ir augšāmcēlies, un viņa šeit nav. Redziet, vieta, kur tie viņu nolika. 7 Bet ejiet un pasakiet to viņa mācekļiem un Pēterim: viņš pirms jums aizies uz Galileju; tur jūs viņu redzēsit, kā viņš jums sacījis.” 8 Iznākušas no kapa tās metās bēgt prom, tās trīcēja un bija satriektas, un nestāstīja nevienam neko, jo baidījās.

Share

RRBD draudzes mācītājs

Jaunākās svētrunas