Mūžīgā dzīvība un paaugstinātais Jēzus

Mūžīgā dzīvība un paaugstinātais Jēzus

Jņ.3.1-15

1 Bija kāds cilvēks starp farizejiem, vārdā Nikodēms, viens no jūdu varasvīriem. 2 Tas atnāca naktī pie Jēzus un viņam sacīja: “Rabi, mēs zinām, ka tu esi Skolotājs, no Dieva nācis. Jo tādas zīmes, kā tu dari, nevar darīt neviens, ja vien Dievs nav ar to.” 3 Jēzus atbildēja un viņam sacīja: “Patiesi, patiesi es tev saku: ja kas nepiedzimst no jauna, tas nespēj redzēt Dieva valstību.” 4 Nikodēms viņam sacīja: “Kā var cilvēks piedzimt, vecs būdams? Vai tad var otrreiz ieiet savas mātes miesās un piedzimt?” 5 Jēzus atbildēja: “Patiesi, patiesi es tev saku: tas, kurš nepiedzimst no ūdens un Gara, nevar ieiet Dieva valstībā! 6 Kas piedzimis no miesas, ir miesa, un, kas piedzimis no Gara, ir gars. 7 Nebrīnies, ka es tev sacīju: “Jums jāpiedzimst no jauna!” 8 Vējš pūš, kur grib, un tu dzirdi tā skaņu, bet tu nezini, no kurienes tas nāk un kurp iet. Tā ir ar katru, kas piedzimis no Gara.” 9 Nikodēms viņam jautāja: “Kā tas var notikt?” 10 Jēzus viņam atbildēja: “Tu esi Israēla skolotājs, un tu to nezini? 11 Patiesi, patiesi es tev saku: mēs runājam to, ko zinām, un liecinām to, ko esam redzējuši, bet jūs mūsu liecību nepieņemat. 12 Ja es jums runāju par zemes lietām un jūs neticat – kā jūs ticēsiet tad, kad es runāšu par debess lietām? 13 Jo neviens nav uzkāpis debesīs kā vienīgi tas, kas no debesīm nokāpis – Cilvēka Dēls. 14 Un, kā Mozus čūsku ir paaugstinājis tuksnesī, tāpat jātop paaugstinātam Cilvēka Dēlam, 15 lai ikvienam, kas viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība.

Share

Jaunākās svētrunas