Miera upuris un kopīga svinēšana

Miera upuris un kopīga svinēšana

3. Mozus 3:1-17

1 Ja kāda upurvelte ir miera upuris, tad lai viņš pienes vērsi vai govi bez vainas – lai pienes Kunga priekšā. 2 Lai viņš uzliek savu roku uz upura galvas un nokauj to pie Saiešanas telts durvīm, un priesteri, Ārona dēli, lai slaka tā asinis pār altāri visapkārt! 3 Lai Kungam pienes dedzināmo upuri no miera upura – taukus, kas klāj iekšas, un visus taukus, kas pie iekšām, 4 un abas nieres un taukus, kas pie tām un pie lieliem, un lai noņem to, kas atlicis pie aknām un nierēm. 5 Un Ārona dēli lai tos kvēpina uz altāra virs sadedzināmā upura, kas uz malkas ugunī, – tas ir dedzināmais upuris, tīkama smarža Kungam. 6 Ja upurvelte ir no sīklopiem – miera upurim, kas Kungam, – tad lai pienes tēviņu vai mātīti bez vainas. 7 Ja upurveltē viņš pienes jēru, tad lai pienes to Kunga priekšā. 8 Lai viņš liek savu roku uz upura galvas un nokauj to pretī Saiešanas teltij, un Ārona dēli lai slaka tā asinis pār altāri visapkārt. 9 No miera upura lai viņš pienes dedzināmo upuri Kungam, taukus – pilnīgi visu taukasti, kas pie mugurkaula, lai noņem, arī taukus, kas klāj iekšas, un visus taukus, kas pie iekšām. 10 Un abas nieres un taukus, kas pie tām un pie lieliem, un to, kas atlicis pie aknām un nierēm, lai noņem nost. 11 To lai priesteris kvēpina uz altāra – tā ir dedzināmā upura maize Kungam. 12 Ja viņa upurvelte ir kaza, lai pienes to Kunga priekšā. 13 Lai viņš liek savu roku tai uz galvas un nokauj to Saiešanas telts priekšā, un Ārona dēli lai slaka tās asinis pār altāri visapkārt. 14 Lai pienes no tās upurvelti, dedzināmo upuri Kungam – taukus, kas klāj iekšas, un visus taukus, kas pie iekšām, 15 abas nieres un taukus, kas pār tām un pie lieliem, bet to, kas atlicis pie aknām un nierēm, lai noņem nost. 16 To lai priesteris kvēpina uz altāra – tā ir dedzināmā upura maize, visi tauki ir tīkama smarža Kungam. 17 Mūžīgs likums uz jūsu paaudzēm visur, kur jūs mītat, – ne taukus, ne asinis neēdiet!”

Share

RRBD draudzes mācītājs