Meklējiet pēc tā, kas augšā jeb jaunā dzīve

Meklējiet pēc tā, kas augšā jeb jaunā dzīve

Kol.3.1-17

1 Ja nu jūs esat augšāmcelti līdz ar Kristu, tiecieties pēc tā, kas augšā, kur Kristus sēž pie Dieva labās rokas. 2 Savu prātu virziet uz to, kas augšā, ne uz zemes lietām, 3 jo jūs esat miruši un jūsu dzīvība līdz ar Kristu ir apslēpta Dievā. 4 Kad Kristus – jūsu dzīvība – parādīsies, arī jūs līdz ar viņu tiksiet atklāti godībā. 5 Nomērdējiet sevī to, kas jūsos pieder zemei: netiklību, nešķīstību, kaisli, samaitāto iekāri un mantkārību, kas ir elkdievība. 6 Tā visa dēļ nāk Dieva dusmas pār nepaklausības dēliem, 7 un tajā visā arī jūs kādreiz staigājāt, kad tā dzīvojāt. 8 Bet tagad atmetiet šo visu: dusmas, nesavaldību, ļaunprātību, zaimošanu, neķītras runas, kas nāk no jūsu mutes. 9 Nemelojiet cits citam, novelciet kā drānas no sevis veco cilvēku līdz ar viņa darbiem 10 un apvelciet atjaunoto cilvēku, kas ir atjaunots saprašanā pēc Radītāja tēla, 11 kur nav vairs nedz grieķa, nedz jūda, nedz apgraizīšanas vai neapgraizīšanas, ne barbara, ne skita, ne verga, ne brīvā, bet viss un visā ir Kristus. 12 Kā Dieva izredzētie, svētie un Dieva mīlētie, apvelciet dziļu līdzjūtību, labestību, pazemību, lēnprātību, iecietību citam pret citu, 13 esiet pacietīgi un piedodiet cits citam, ja kādam ir pret kādu kas pārmetams, – kā Kungs jūs ir apžēlojis, tāpat dariet arī jūs. 14 Bet pāri visam lai ir mīlestība, kas visu sasien kopā pilnībā. 15 Jūsu sirdīs lai valda Kristus miers. Tam jūs esat aicināti, lai jūs kļūtu kā viena miesa; un esiet pateicīgi! 16 Lai Kristus vārdi bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet cits citu gudrībā, ar pateicību Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, himnas un garīgas dziesmas! 17 Un visu, ko vien jūs darāt, vārdos vai darbos, visu dariet Kunga Kristus vārdā, caur viņu pateikdamies Dievam Tēvam.

Share

RRBD draudzes mācītājs

Jaunākās svētrunas