Ķēniņš svērts un izrādījies par vieglu

Ķēniņš svērts un izrādījies par vieglu

Daniēla 5:1-6:1 

1 Ķēniņš Bēlšacars rīkoja lielas dzīres saviem tūkstoš augstmaņiem un dzēra kopā ar tiem vīnu. 2 Vīna skurbulī Bēlšacars pavēlēja atnest zelta un sudraba traukus, kurus viņa tēvs Nebūkadnecars bija atvedis no Jeruzālemes tempļa, lai ķēniņš, augstmaņi, viņa sievas un blakussievas dzertu no tiem. 3 No Dieva tempļa Jeruzālemē paņemtie zelta trauki tika atnesti, un ķēniņš ar saviem augstmaņiem, sievām un blakussievām dzēra no tiem vīnu. 4 Viņi dzēra vīnu, slavēdami zelta, sudraba, vara, dzelzs, koka un akmens dievus.

5 Te pēkšņi parādījās it kā cilvēka rokas pirksti, kas rakstīja uz ķēniņa pils mūra apmetuma iepretī sveču lukturim! Ķēniņš redzēja, kā roka raksta! 6 Ķēniņš nobālēja, to pārņēma šausmas, kājas kļuva ļenganas un ceļi trīcēja. 7 Ķēniņš brēca skaļā balsī, lai atved burvjus, zintniekus un zvaigžņu tulkus. Ķēniņš sacīja Bābeles gudrajiem: “Kurš šo rakstu izlasīs un izskaidros tā nozīmi, to ietērps purpurā un liks tam ap kaklu zelta ķēdi, un tas būs trešais vīrs valsts valdībā!”
8 Nāca visi ķēniņa gudrie, bet nespēja ķēniņam rakstīto ne izlasīt, ne izskaidrot. 9 Tad ķēniņš Bēlšacars izbijās vēl vairāk un kļuva vēl bālāks, un viņa augstmaņi bija galīgi apmulsuši. 10 Izdzirdusi ķēniņa un augstmaņu balsis, dzīru namā ienāca ķēniņiene, viņa māte. Ķēniņiene sacīja: “Ķēniņš lai dzīvo mūžīgi! Neesi tik satraukts, bāls! 11 Te, tavā valstī, ir kāds vīrs, kurā mājo svēto dievu gars. Jau tava tēva laikā viņā mājoja gaišs prāts, izpratne un gudrība kā dieviem, tādēļ tavs tēvs ķēniņš Nebūkadnecars viņu iecēla par priekšstāvi burvjiem, pareģiem, zintniekiem un zvaigžņu tulkiem. 12 Izcils gars, zināšanas, izpratne, sapņu tulkošana, noslēpumu atminēšana un samezglojumu atrisināšana piemita viņam – Daniēlam, ko ķēniņš nosauca par Bēltšacaru. Pasauc Daniēlu, un viņš tev izskaidros!”

13 Daniēlu ieveda pie ķēniņa. Ķēniņš viņam sacīja: “Vai tu esi Daniēls, viens no tiem jūdiem, kurus mans tēvs atveda gūstā no Jūdas? 14 Esmu dzirdējis, ka tevī mīt svēto dievu gars, gaišs prāts, izpratne un izcila gudrība. 15 Pie manis tika atvesti gudrie un pareģi, lai izlasītu šo uzrakstu un man izskaidrotu, bet tie nespēja to izskaidrot. 16 Esmu dzirdējis, ka tu vari to izskaidrot un atrisināt samezglojumus – ja tu spēsi izlasīt un man izskaidrot uzrakstu, tad tevi ietērps purpurā un liks ap kaklu zelta ķēdi, un tu būsi trešais vīrs valsts valdībā!”
17 Daniēls atbildēja ķēniņam: “Lai dāvanas paliek pie tevis un atlīdzība tiek citam! Taču es izlasīšu un izskaidrošu ķēniņam šo uzrakstu. 18 Ak, ķēniņ, visaugstais Dievs deva tavam tēvam Nebūkadnecaram valsti, varenību, slavu un godu, 19 un šīs viņa dotās varenības dēļ visi ļaudis, ciltis un tautas, drebēdami bijās no viņa! Viņš kāva, ko gribēja, un atstāja dzīvu, ko gribēja, viņš paaugstināja, ko gribēja, un gāza, ko gribēja. 20 Bet tad viņa prāts kļuva iedomīgs, viņa gars kļuva augstprātīgs un lepns – tādēļ viņu nogrūda no troņa, atņēma viņam valsti un slavu. 21 Viņu padzina no cilvēku vidus, un prāts viņam kļuva kā dzīvniekam, viņš mita pie meža zvēriem un ēda zāli kā vērsis, debesu rasa to slacīja, līdz viņš atzina, ka Visuaugstais valda pār cilvēku valstīm, viņš tās dod, kam grib! 22 Bet tu, viņa dēls Bēlšacar, neturēji pazemīgu prātu, kaut arī visu zināji! 23 Tu sacēlies pret debesu Kungu, un tev tika atnesti trauki no viņa nama, un tu, tavi augstmaņi, tavas sievas un blakussievas dzērāt vīnu no tiem un slavējāt sudraba, zelta, vara, dzelzs, koka un akmens dievus, kas neredz, nedzird, kam nav saprašanas, bet Dievu, kura rokā ir tava dvaša un visas tavas gaitas, tu negodāji! 24 Tādēļ viņš sūtīja roku, kas rakstīja šo uzrakstu. 25 Redzi, ko nozīmē uzraksts: “Skaitīt skaitīja, svēra un dalīja.” 26 Un tas nozīmē: skaitīt – Dievs ir skaitījis tavu valsti un vedis to pie gala! 27 Svērt – tu esi svērts svaru kausā un esi izrādījies par vieglu! 28 Sadalīt – tava valsts ir sadalīta un atdota mēdiešiem un persiešiem.”
29 Tad Bēlšacars pavēlēja ietērpt Daniēlu purpurā, likt zelta ķēdi viņam ap kaklu un izsludināt viņu par trešo valsts valdībā. 30 Bet tajā pašā naktī kaldiešu ķēniņš Bēlšacars tika nokauts.
6:1 Mēdietis Dārijs pārņēma valsts varu sešdesmit divu gadu vecumā.

Share

RRBD draudzes mācītājs