Kas tad padara cilvēku ļaunu

Kas tad padara cilvēku ļaunu

Mk.6.53-7.23

53 Pārcēlušies tie nonāca Gennēsaretes zemē un piestāja krastā. 54 Viņiem no laivas izkāpjot, ļaudis tūdaļ viņu pazina 55 un, apskrējuši visu apvidu, sāka nest slimos nestuvēs uz vietu, kur tie dzirdēja viņu esam. 56 Un, kur vien viņš iegāja kādā ciemā vai pilsētā, vai laukos, tur tie neveselos izlika tirgus laukumos un lūdza viņu, lai kaut viņa drēbju malai varētu pieskarties, un, kas viņam pieskārās, kļuva veseli.
1 Pie viņa sapulcējās farizeji un daži rakstu mācītāji, kas bija atnākuši no Jeruzālemes. 2 Ieraudzījuši, ka daži viņa mācekļi ar netīrām, tas ir, nemazgātām, rokām ēd maizi – 3 jo farizeji un visi jūdi, vecajo paražas turēdami, neēd, pirms nav īpaši mazgājuši rokas; 4 tāpat no tirgus pārnākuši, tie neēd, iekams nav šķīstījušies, un vēl daudz ko citu viņi uzņēmušies ievērot: vīna kausu, kannu un vara trauku šķīstīšanu –, 5 tādēļ farizeji un rakstu mācītāji viņam jautāja: “Kādēļ tavi mācekļi nedzīvo pēc vecajo paražām, bet maizi ēd ar nemazgātām rokām?” 6 Bet viņš tiem sacīja: “Jesaja labi par jums, liekuļiem, ir pravietojis, rakstīdams: šī tauta mani godā ar mēli, bet viņu sirds ir tālu no manis. 7 Tie man velti izrāda godbijību, mācīdami mācības, kas ir cilvēku pavēles. 8 Dieva bausli atmetuši, jūs ievērojat cilvēku paražas.” 9 Un viņš turpināja: “Jums labi izdodas atmest Dieva bausli, lai turētu savas paražas. 10 Mozus taču ir teicis: godā savu tēvu un māti, – un: kas runā ļaunu par tēvu un māti, lai mirdams mirst. 11 Bet jūs sakāt: ja kāds cilvēks savam tēvam vai mātei saka: es ziedošu Dievam to, kas jums pienākas no manis, – 12 tad jūs viņam neko vairs neļaujat darīt tēva un mātes labā, 13 jūs ar savām paražām, ko esat ieviesuši, atceļat Dieva vārdu; un daudz ko tamlīdzīgu jūs darāt.” 14 Un, ļaudis atkal pieaicinājis, viņš tiem sacīja: “Klausieties mani visi un saprotiet! 15 Nekas cilvēku nespēj sagānīt, kas no ārpuses viņā ieiet, bet, kas no cilvēka iziet, tas viņu sagāna.” 17 Kad viņi iegāja namā, prom no ļaudīm, mācekļi izjautāja viņu par šo līdzību. 18 Un viņš tiem sacīja: “Vai arī jūs esat tādi nejēgas? Vai jūs nesaprotat, ka tas, kas no ārpuses ieiet cilvēkā, nespēj viņu sagānīt? 19 Jo tas neieiet viņa sirdī, bet vēderā un iziet ārā, tā šķīstot katru barību.” 20 Un tad viņš teica: “Kas no cilvēka iziet, tas sagāna cilvēku. 21 Jo no iekšienes, no cilvēka sirds iziet ļaunas domas, izvirtība, zādzība, slepkavība, 22 laulības pārkāpšana, alkatība, ļaunprātība, viltība, izlaidība, skaudīga acs, zaimošana, lepnība, muļķība. 23 Viss šis ļaunums nāk no iekšienes un sagāna cilvēku.”

 

Share

RRBD draudzes mācītājs

Jaunākās svētrunas