Kā iedrošināt, lai nepieviltu

Kā iedrošināt, lai nepieviltu

Kol.1:24-2:5

24 Bet tagad es priecājos savās ciešanās jūsu dēļ, un to, ko no Kristus ciešanām turpina ciest viņa Baznīca, kas ir viņa ķermenis, es izciešu tās labad savā miesā. 25 Par viņa Baznīcas kalpotāju es esmu kļuvis pēc Dieva uzdevuma, kas man ir uzticēts jūsu dēļ, lai jūsos piepildītos Dieva vārds – 26 noslēpums, kas no laiku laikiem paaudžu paaudzēs bijis apslēpts, bet tagad tapis atklāts viņa svētajiem – ticīgajiem. 27 Dievs ir gribējis, lai tie dara zināmu pagāniem, cik liela ir šā noslēpuma godības bagātība. Šis noslēpums ir Kristus jūsos – dievišķās godības cerība, 28 ko mēs pasludinām, mudinot un mācot cilvēkus visā gudrībā, lai ikvienu cilvēku darītu pilnīgu Kristū. 29 Šā mērķa dēļ es pūlos un cīnos tik daudz, cik viņš manī darbojas ar savu varenību.
1 Es gribu, lai jūs zinātu, cik liela cīņa man ir jāizcīna par jums un par tiem, kas ir Lāodikejā, un par pārējiem, kas mani nepazīst pēc izskata; 2 lai viņu sirdis tiktu iepriecinātas, vienotas mīlestībā un visā atziņas bagātībā, ka izprastu Dieva noslēpumu – Kristu; 3 viņā ir apslēpti visi gudrības un atziņas krājumi. 4 To es jums saku, lai neviens, pārliecinoši runādams, jūs nepieviltu. 5 Ja arī pats neesmu klāt, tomēr garā es esmu kopā ar jums, vērodams ar prieku, ka jūs stipri un nelokāmi stāvat savā ticībā uz Kristu.

Share

RRBD draudzes mācītājs

Jaunākās svētrunas