Gara vienotība un Kristus briedums

Gara vienotība un Kristus briedums

Efeziešiem 4:1-16

1 Tad nu es, cietumnieks Kunga dēļ, lūdzu jūs dzīvot tā aicinājuma cienīgi,
ar kuru esat aicināti – 2 ar visu pazemību un lēnprātību, ar pacietību
panesdami cits citu mīlestībā,
3 būdami dedzīgi sargāt Gara vienotību ar miera saiti.
4 Viena miesa un viens Gars – tāpat kā vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti –
5 viens Kungs, viena ticība, viena kristība,
6 viens Dievs un Tēvs visiem, kas ir pāri visiem, caur visiem un visos.
7 Bet ikvienam no mums ir dota žēlastība atbilstoši Kristus dāvanas mēram.
8 Tādēļ ir sacīts: uzkāpa augstumos, vezdams līdzi sagūstītos;
viņš deva dāvanas cilvēkiem.
9 Ko nozīmē – viņš uzkāpa?
Vai ne to, ka viņš arī nokāpa zemes dziļumos?
10 Tas, kas nokāpa, ir tas pats,
kas uzkāpa augstāk par visām debesīm, lai visu piepildītu.
11 Viņš dāvāja vispirms apustuļus, tad praviešus, evaņģēlistus, ganus un skolotājus,
12 lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam, lai tā veidotu (celtu) Kristus miesu,
13 līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienotību ticībā un atziņā uz Dieva Dēlu,
līdz sasniegsim vīra briedumu, Kristus pilnības mēru.
14 Tad mēs vairs nebūsim mazi bērni, kas tiek mētāti un aizrauti līdzi
katram mācības vējam cilvēku viltīgajā spēlē, ar kuru tie ievilina maldos.
15 Bet apliecinādami patiesību mīlestībā, mēs pieaugsim Kristū, kas ir galva visam.
16 No kura visa miesa, saistīta un savienota ar visām saitēm ar kurām tā ir apgādāta,
ka katras daļas atbilstoša darbošanās dod spēju augt miesai tā,
ka tā pati sevi ceļ mīlestībā.

Share

RRBD draudzes mācītājs