Dzīve aizā starp apsolījumu un realitāti

Dzīve aizā starp apsolījumu un realitāti

1.Moz.15.1-21

1 Pēc visa tā Ābramam redzējumā nāca Kunga vārds: “Nebīsties Ābram, es – tavs vairogs, tava alga jo liela!” 2 Un Ābrams teica: “Kungs Dievs! Ko tu man dosi?! Es esmu bez bērniem, un manu īpašumu mantos damaskietis Elīezers!” 3 Ābrams teica: “Redzi! Tu man neesi devis pēcnācēju, un, redzi, manā namā dzimis vergs nu būs mans mantinieks!” 4 Un, redzi, Kunga vārds viņam: “Šis nebūs tavs mantinieks, bet gan tas, kas no tevis paša nācis, – tas būs tavs mantinieks!” 5 Viņš to izveda laukā un teica: “Palūkojies debesīs un skaiti zvaigznes! Vai vari tās saskaitīt?” Un viņš tam teica: “Tik tev būs pēcnācēju!” 6 Un viņš ticēja Kungam, un tas tika pieskaitīts viņam par taisnību. 7 Un viņš teica tam: “Es esmu Kungs, kurš tevi izveda no kaldiešu Ūras, lai tev dotu šo zemi par īpašumu!” 8 Un tas teica: “Kungs Dievs! Kā lai es zinu, ka to mantošu?” 9 Un viņš tam teica: “Ņem man trīsgadīgu teli un trīsgadīgu kazu, un trīsgadīgu aunu, un dūju, un balodi!” 10 Un tas ņēma viņam šo visu, pārgrieza tos vidū uz pusēm un salika gabalus kopā, bet putnus viņš nepārgrieza. 11 Un pār nokautajiem nolaidās maitasputni, bet Ābrams tos aizbaidīja. 12 Saulei rietot, Ābramam uzkrita dziļš miegs, un, re, viņam uzkrita šaušalas, dziļa tumsa. 13 Un viņš teica Ābramam: “Lai tu zināt zini, ka tavi pēcnācēji mitīs zemē, kas tiem nepieder, – viņi vergos un tiks apspiesti četri simti gadus! 14 Bet pēc tam es tiesāšu arī to tautu, kurai viņi būs vergojuši, – kad tie ar savu lielo mantību būs aizgājuši prom! 15 Tu aiziesi mierā pie saviem tēviem un tiksi aprakts lielā vecumā! 16 Un ceturtajā paaudzē viņi atgriezīsies uz šejieni, jo amoriešu vaina vēl nav piepildīta līdz šim laikam!” 17 Un saule bija norietējusi, un bija dziļa tumsība, un, redzi, krāsns kūpēja, un starp gaļas gabaliem lodāja uguns! 18 Todien Kungs slēdza ar Ābramu derību, sacīdams: “Šo zemi es dodu taviem pēcnācējiem – no Ēģiptes upes līdz lielajai Eifrātas upei! 19 Un kēniešus, un kenaziešus, un kadmoniešus, 20 un hetiešus, un periziešus, un refāiešus, 21 un amoriešus, un kanaāniešus, un girgašiešus, un jebūsiešus!”

Share

RRBD draudzes mācītājs

Jaunākās svētrunas