Dieva suverenitāte un gudrie

Dieva suverenitāte un gudrie

Dan. 11.2-12.3
1 Mēdieša Dārija pirmajā valdīšanas gadā es sāku stiprināt un aizsargāt viņu. 2 Un nu es stāstīšu tev patiesību: Persijā celsies vēl trīs ķēniņi, un ceturtais būs daudz bagātāks par tiem visiem. Kad viņš kļūs stiprs un bagāts, viņš visus musinās pret joniešu valsti. 3 Tad celsies varens ķēniņš, viņš valdīs gan brangi un darīs, ko gribēs, 4 bet, kolīdz viņš būs cēlies, tā viņa valsts sabruks – to dalīs uz visām četrām debess pusēm, tā netiks viņa pēcnācējiem, viņš nevaldīs, kā valdījis līdz tam, jo valsts viņam tiks atrauta un atdota citiem.
5 Dienvidu ķēniņš būs stiprs, bet viens no viņa varenajiem būs vēl stiprāks par to, un viņa valdīšana būs branga. 6 Pēc kādiem gadiem tie apvienosies, un dienvidu ķēniņa meita nāks pie ziemeļu ķēniņa stiprināt vienošanos, bet ne viņa gūs spēku savā rokā, ne viņam pietiks spēka – viņa tiks nodota līdz ar saviem pavadoņiem un savu bērnu, un tā laika atbalstītāju. 7 No viņas saknes celsies atvase, kas nāks tā vietā, – viņš nāks pret karaspēku, nāks pret ziemeļu ķēniņa nocietinājumiem, un viņš tiem stipri atdarīs! 8 Arī viņu dievus, atlietos tēlus, vērtīgos traukus, sudrabu un zeltu viņš aizvedīs uz Ēģipti. Dažus gadus viņš atstāsies no ziemeļu ķēniņa, 9 bet tas ies karot ar dienvidu ķēniņu un tomēr atgriezīsies savā zemē. 10 Viņa dēli sapulcinās varen lielu karaspēku un sāks karu. Tas nāktin nāks – kā plūdi velsies pāri, un karš nonāks līdz viņa cietokšņiem. 11 Dienvidu ķēniņš saniknots dosies karot ar ziemeļu ķēniņu – tas sapulcēs milzīgu pulku, bet tiks sakauts. 12 Un, kad šis būs savācis pulku, viņa sirds paaugstināsies – viņš nogāzīs desmitiem tūkstošu, bet pārsvaru negūs. 13 Ziemeļu ķēniņš sapulcēs milzīgu pulku – lielāku nekā iepriekš, un pēc dažiem gadiem tas nāktin nāks ar lielu karaspēku un labu apgādi. 14 Tajā laikā daudzi celsies pret dienvidu ķēniņu un no taviem ļaudīm paaugstināsies daži varmākas, lai piepildītos pravietojums, bet tiem neizdosies. 15 Tad nāks ziemeļu ķēniņš, uzmetīs valni un ieņems nocietināto pilsētu; dienvidu izlases karaspēks nepastāvēs – nebūs spēka stāties tam pretī. 16 Viņš darīs, ko gribēs, un neviens, kas nāks pret viņu, nepastāvēs. Viņš apmetīsies jaukajā zemē un postīs to. 17 Viņš celsies nākt ar visas savas valsts spēku, lai noslēgtu mieru ar to, dotu tam savu meitu par sievu un izpostītu tā valsti, – tomēr tā nenotiks, tas viņam neizdosies! 18 Tad viņš pievērsīsies piekrastes zemēm un ieņems daudzas no tām, bet kāds virsnieks darīs galu viņa nelietībām un pavērsīs tās pret viņu pašu. 19 Tad viņš pievērsīsies pats savas zemes nocietinājumiem, bet viņš klups, kritīs un viņu vairs nemanīs. 20 Viņa vietā nāks cits, kas sūtīs nodevu ievācēju krāšņajā valstī, bet dažās dienās viņš tiks novākts bez naida un kara.
21 Tā vietā nāks nicināms cilvēks, kam valsts vara netiks dota, bet pēkšņi viņš nāks un ar glumumu iegūs valsti. 22 Un karapulki, kas bija saplūduši pie viņa, aizplūdīs. Lūzīs gan valdnieks, gan derība, 23 jo, tiklīdz viņš noslēgs vienošanos, to nodos un uzveiks ar nelielu pulku. 24 Viņš pēkšņi ienāks leknākajos pavalsts apgabalos un darīs tā, kā nav darījuši ne viņa tēvi, ne tēvu tēvi. Viņš šķiedīs laupījumu, labumus un mantu, viņš iecerēs ļaunu pret cietokšņiem, bet tikai līdz noteiktam laikam. 25 Viņš rosinās savu spēku un prātu pret dienvidu ķēniņu – un lielu karaspēku. Dienvidu ķēniņš ar varen stipru un lielu karapulku sāks strīdu un karu, bet viņš nepastāvēs, jo pret viņu savērps viltību. 26 Viņu nodos tie, kas ēd izmeklētu barību pie viņa galda. Viņa karapulks izklīdīs, un daudzi kritīs kauti. 27 Abi ļaunprātīgie ķēniņi sēdēs pie viena galda un melos viens otram, bet tiem neizdosies, jo beigas nāks noliktajā laikā. 28 Ziemeļu ķēniņš atgriezīsies savā zemē ar lielu mantību, bet viņa sirds būs pret svēto derību – viņš rīkosies pret to un tad atgriezīsies savā zemē. 29 Noliktajā laikā viņš atgriezīsies – viņš dosies uz dienvidiem, bet vairs nebūs, kā bija iepriekš, – 30 pret viņu nāks kitiešu kuģi, un viņš nobīsies. Viņš dosies atpakaļ saniknots pret svēto derību un rīkosies pret to. Atpakaļceļā viņš pievērsīsies tiem, kas atmetuši svēto derību. 31 Nāks viņa sūtīts karaspēks un apgānīs svētvietu, šo cietoksni, atcels dienišķo upuri un darīs šausmīgas preteklības. 32 Ar glaimiem viņš pievērsīs bezdievībai tos, kas derību pārkāpuši, bet ļaudis, kas pazīst savu Dievu, būs stipri un rīkosies. 33 Gudri ļaudis pamācīs daudzus, bet tad tie kritīs no zobena, uguns, tos metīs cietumā un plosīs kādu laiku. 34 Kad tie kritīs – dažs tos atbalstīs, bet daudzi tiem pievienosies ar viltu, 35 arī dažiem saprātīgajiem nāksies krist, lai viņi attīrītos, šķīstītos un kļūtu balti līdz beigu laikam – jo noliktais laiks vēl nāks. 36 Ķēniņš darīs, ko gribēs! Viņš cildinās sevi un paaugstināsies pāri visiem dieviem un pār dievu Dievu, un runās brīnumu lietas, un viņam izdosies, līdz dusmība būs piepildīta – kas nospriests, tas notiks. 37 Viņš neievēros ne savu tēvu dievus, ne to dievu, kas sievām tīk, tāpat arī nekādu citu dievu, jo pats sevi būs paaugstinājis pāri visam. 38 To vietā viņš godās cietokšņu dievu, kas viņa tēviem nebija pazīstams; viņš godās zeltu, sudrabu, dārgakmeņus un dārgas dāvanas. 39 Viņš izrīkos stipros cietokšņus ar svešu dievu palīdzību, un, kas viņu atzīs, tas saņems godu, tam viņš ļaus valdīt pār daudziem un par atalgojumu iedalīs zemi.

40 Laika beigās dienvidu ķēniņš uzbruks tam, bet ziemeļu ķēniņš trauksies pret viņu ar ratiem, jātniekiem un daudziem kuģiem – kā plūdi viņš ies cauri valstīm! 41 Viņš iebruks jaukajā zemē, un desmitiem tūkstošu kritīs, taču Edoms, Moābs un lielākā daļa Amona dēlu paglābsies. 42 Viņš izstieps roku pēc valstīm – arī Ēģipte nepaglābsies! 43 Viņam būs vara pār dārgumu krātuvēm, zeltu, sudrabu un visām Ēģiptes vērtībām; un lūbieši un kūšieši viņam paklausīs. 44 Bet ziņas no austrumiem un ziemeļiem viņu satrauks, trakā niknumā viņš dosies karā, lai nīcinātu un nīdētu daudzus. 45 Starp jūru un svētās godības kalnu viņš uzslies teltis kā pilis, un tad nāks viņa gals – neviens tam nelīdzēs!

1 Tajā laikā celsies
Mihaēls, lielais varenais,
kurš sargā tavus ļaudis.
Tad nāks bēdu laiks –
tā nebūs bijis,
kopš tautas radušās
un līdz pat šim laikam,
bet tanī laikā
tavi ļaudis paglābsies –
visi, kas ierakstīti grāmatā!
2 Daudzi, kas atdusas zemes pīšļos,
celsies –
citi mūžīgai dzīvei,
citi mūžīgam kaunam un negodam.
3 Tad gudrie mirdzēs
kā spožais debesjums,
tie, kas pie taisnības veduši daudzus, –
kā zvaigznes mūžīgi mūžam.

Share

RRBD draudzes mācītājs

Jaunākās svētrunas