Četras impērijas un Dieva ķēniņvalsts

Četras impērijas un Dieva ķēniņvalsts

Daniēla 7:1-28

1 Bābeles ķēniņa Bēlšacara pirmajā valdīšanas gadā Daniēls redzēja sapni. Guļot gultā, viņš redzēja parādību. Pēc tam viņš pierakstīja visu, kas sapnī svarīgs. 2 Daniēls teica: “Nakts parādībā es redzēju – lūk, četri debesu vēji sabango lielu jūru, 3 un no jūras ārā nāk četri lieli zvēri, kas viens otram nav līdzīgi. 4 Pirmais bija kā lauva ar ērgļa spārniem. Es redzēju, ka tam izrāva spārnus un tas kā cilvēks piecēlās uz divām kājām, un tam tika dots cilvēka prāts. 5 Otrs zvērs bija kā lācis. Tas bija pa pusei paslējies, un mutē starp zobiem tam bija trīs ribas. Viņam teica: “Celies, ēd daudz gaļas!” 6 Pēc tam es redzēju vēl vienu, tas bija kā leopards, kam uz muguras četri putna spārni. Zvēram bija četras galvas, un viņam tika dota vara! 7 Pēc tam nakts parādībā es redzēju – lūk, ceturtais zvērs – baiss, šaušalīgs un varen stiprs! Tam bija milzīgi dzelzs ilkņi, tas dragāja, rija un mīdīja kājām pārējos. Tas bija citāds nekā pārējie zvēri, tam bija desmit ragi. 8 Es aplūkoju ragus – un redzi, starp tiem aug vēl viens mazs radziņš! Trīs no iepriekšējiem ragiem tika izrauti, bet šim radziņam bija tādas acis kā cilvēkam un mute kā lielībniekam.
Tiesa sirmgalvja priekšā
9 Es raugos –
troņus noliek,
sirmgalvis apsēžas,
tērpies balts kā sniegs,
mati tam kā tīra vilna!
Viņa tronis ir uguns liesma,
riteņi tam kā uguns kvēle!
10 Uguns straume plūst no tā,
tūkstošu tūkstoši viņam kalpo,
desmiti tūkstoši stāv viņa priekšā –
viņš sāk tiesāt, un grāmatas tiek atvērtas!
11 Es raugos – rags sāk lielīgi runāt. Es raugos – zvēru nokauj, tā miesu izdeldē un iemet degošā ugunī. 12 Arī pārējiem zvēriem atņēma varu, bet viņu dzīvi pagarināja uz noteiktu laiku.
13 Nakts parādība:
es raugos,
un redzi – debesu mākoņos
nāk itin kā cilvēka dēls!
Viņš pienāca pie sirmgalvja
un nostājās tā priekšā.
14 Viņam deva varu, valstību un godu!
Visi ļaudis, ciltis un tautas slavēja viņu!
Viņa vara ir mūžīga, tā nebeigsies,
viņa valstība nav iznīdējama!
Sapņa izskaidrojums
15 Es, Daniēls, visai uztraucos, un mans redzējums mani izbiedēja. 16 Es piegāju pie viena, kas tur stāvēja, un lūdzu, lai viņš man visu izskaidro. Un viņš man izskaidroja un pavēstīja: 17 “Četri lielie zvēri ir četras valstis, kas radīsies uz zemes, 18 bet Visuaugstā svētie saņems savu valsti, un tā būs viņu īpašumā no mūžības līdz mūžībai – uz visiem laikiem!” 19 Tad es gribēju uzzināt par ceturto zvēru, kas bija citāds nekā pārējie – varen baiss, dzelzs ilkņiem un vara nagiem, kas dragā, rij un samīda kājām pārējos, 20 un par desmit ragiem, kas tam uz galvas, un par vienu, kas izauga triju izlauzto ragu vietā, – par ragu, kam bija acis un mute, kas lielīgi runā. Tas izskatījās dižāks par pārējiem. 21 Es raugos – šis rags karo ar svētajiem un tos uzveic, 22 līdz sirmgalvis nāk un piešķir tiesu Visuaugstā svētajiem! Nu laiks ir klāt, tagad svētajiem pieder valsts!
23 Par ceturto zvēru viņš teica:
“Ceturtā valsts celsies virs zemes,
tā nebūs līdzīga citām –
tā aprīs visas zemes,
rīs, mīdīs un satrieks tās.
24 Desmit ragi nozīmē:
no šīs valsts celsies desmit valstis
un vēl viena pēc tam! –
tā būs citāda nekā pirmās,
un tā gāzīs tās trīs.
25 Tā runās pret Visuaugsto
un deldēs Visuaugstā svētos,
tā grasīsies mainīt gan laikus, gan likumus,
un tie viņai tiks nodoti uz laiku,
uz diviem laikiem un vēl uz puslaiku!
26 Bet tad būs tiesa!
Tai vara tiks atņemta,
tā tiks izpostīta,
pavisam iznīdēta!
27 Tad valstību un varu,
un visu to valstu diženumu,
kas apakš debesīm,
nodos Visuaugstā svētajai tautai!
Šī valsts pastāvēs mūžīgi!
Visas varas tai kalpos un klausīs!”
28 Tā beidzās šis notikums. Es, Daniēls, tik ļoti uztraucos, ka kļuvu gluži bāls, bet šo notikumu paturēju prātā.

Share

RRBD draudzes mācītājs