Tagad izvēlies svētību vai lāstu

Tagad izvēlies svētību vai lāstu

5. Moz. 10:12-11:32

10:12 Un tagad, Israēl, – ko Kungs, tavs Dievs, prasa no tevis? – vienīgi bīties Kunga, sava Dieva, staigāt visus viņa ceļus, mīlēt viņu un kalpot Kungam, savam Dievam, no visas sirds un dvēseles, 13 un ievērot visus Kunga baušļus un viņa likumus, ko es tev šodien pavēlu tev pašam par labu. 14 Redzi, Kungam, tavam Dievam, pieder debesis un debesu debesis, zeme un viss, kas uz tās! 15 Taču Kungs ir iemīlējis tavus tēvus, mīlējis tos un no visām tautām izraudzījis to pēcnācējus – jūs – kā šodien! 16 Apgraiziet savas sirds priekšādu, neesiet vairs stūrgalvīgi! 17 Kungs, jūsu Dievs, ir dievu Dievs un kungu Kungs, lielais, varenais un briesmīgais Dievs, kas neliekuļo kādam par labu un neņem kukuļus! 18 Viņš ir taisnīgs pret bāreni un atraitni un mīl svešinieku, dod tam maizi un drānas. 19 Mīli arī tu svešinieku, jo svešinieki jūs bijāt Ēģiptes zemē! 20 Bīsties Kunga, sava Dieva, kalpo viņam, pieķeries viņam un zvēri viņa vārdā! 21 Viņš ir tava slava, un viņš ir tavs Dievs, kas tev darījis visas šīs lielās un varenās lietas, ko tu esi redzējis! 22 Vien septiņdesmit bija tavu tēvu, kad tie aizgāja uz Ēģipti, bet tagad Kungs, tavs Dievs, ir vairojis tevi kā zvaigznes debesīs!

11:1 Mīli Kungu, savu Dievu, un vienmēr ievēro viņa norādījumus, likumus, tiesas un baušļus. 2 Un ziniet šodien, ka nevis jūsu dēli zina un ir redzējuši Kunga, jūsu Dieva, pamācību, viņa stipro roku un izstiepto elkoni, 3 viņa zīmes un viņa darbus, ko viņš Ēģiptē darīja Ēģiptes ķēniņam, faraonam, un visai viņa zemei 4 un ko viņš darīja tā karaspēkam, viņa zirgiem un ratiem, ko viņš pārklāja ar Niedru jūras ūdeņiem, kad tie jūs vajāja, un kā Kungs tos izdeldē līdz pat šai dienai, 5 un ko viņš jums darīja tuksnesī, kamēr jūs atnācāt uz šo vietu, 6 un ko viņš darīja Dātānam un Abīrāmam, Elīāba, Rūbena dēla, dēliem – kā zeme atdarīja savu muti un aprija viņus un viņu namus, un viņu teltis, un visus, kas no Israēla tiem sekoja, – 7 bet gan jūs paši savām acīm esat redzējuši visus lielos Kunga darbus, ko viņš darījis! 8 Ievērojiet visus baušļus, ko es jums šodien pavēlu, lai jūs būtu stipri un ietu un iemantotu zemi, kuru iemantot jūs dodaties, 9 lai jūs ilgi dzīvotu zemē, ko Kungs ir zvērējis dot jūsu tēviem un viņu pēcnācējiem pēc viņiem, zemē, kur piens un medus plūst! 10 Zeme, kuru iemantot tu dodies, nav kā Ēģiptes zeme, no kuras tu iznāci, – tur tu sēji sēklu un tūdaļ tev vajadzēja mīt ratu, lai to varētu aprasināt kā sakņu dārzu! 11 Bet zeme, kuru iemantot tu dodies, ir kalnu un ieleju zeme – tā atdzeras ūdeni no debesu lietus, 12 tā ir zeme, par kuru rūpējas Kungs, tavs Dievs, – Kunga, tava Dieva, acs vienmēr ir pār to no gada sākuma līdz gada beigām! 13 Ja jūs klausīt klausīsiet visiem maniem baušļiem, ko es jums šodien pavēlu, – mīlēsiet Kungu, savu Dievu, un kalposiet viņam no visas sirds un visas dvēseles, 14 tad es jūsu zemei laikā došu lietu – agrīno un vēlīno lietu, lai jūs ievāktu gana labības, vīna un eļļas, 15 un jūsu laukiem es došu zāli lopiem, un jūs varēsiet ēst līdz sātam! 16 Sargieties, ka jūsu sirds nepieviļas un jūs nenovēršaties un nekalpojat citiem dieviem, un nezemojaties tiem – 17 tad pret jums iedegsies Kunga dusmas un viņš aizdarīs debesis, ka nebūs lietus, tad Kungs nedos augļus un jūs ātri vien iesiet bojā tajā zemē, ko Kungs jums ir devis! 18 Ņemiet šos vārdus pie sirds un dvēseles, sieniet tos par zīmi pie rokas, un lai tie ir par zīmi jums uz pieres. 19 Māci tos saviem dēliem, runā uz tiem, kad tu sēdi savā namā, kad ej pa ceļu, kad gulies un kad celies. 20 Un raksti tos uz sava nama durvju stenderēm un uz saviem vārtiem, 21 lai ilgas ir jūsu dienas un jūsu dēlu dienas zemē, ko Kungs jūsu tēviem apzvērēja dot, – lai tās ir tik ilgas, cik ilgi ir debesis pār zemi! 22 Ja jūs ievērosiet visus šos baušļus, ko es jums pavēlu darīt – mīlēt Kungu, savu Dievu, staigāt visos viņa ceļos un pieķerties viņam, 23 tad Kungs padzīs jūsu priekšā visas tās tautas un jūs iekarosiet lielākas un spēcīgākas tautas par jums. 24 Viss, kur vien spersiet kāju, piederēs jums – jūsu robežas būs no tuksneša un Lebanona, no Eifrātas upes līdz Rietumu jūrai. 25 Neviens nespēs stāties jums pretī – Kungs, jūsu Dievs, liks bīties un baidīties no jums visām zemēm, kurp vien jūs iesiet, kā viņš jums solīja! 26 Redzi, šodien es lieku jums priekšā svētību un lāstu. 27 Svētību – ja ievērosiet Kunga, sava Dieva, baušļus, ko es jums šodien pavēlu. 28 Lāstu – ja neklausīsiet Kunga, sava Dieva, baušļiem, novērsīsieties no ceļa, ko es jums šodien pavēlu, un sekosiet citiem dieviem, ko jūs nepazīstat. 29 Kad Kungs, tavs Dievs, aizvedīs tevi uz zemi, kuru iemantot tu dodies, tad svētību dod Gerizīma kalnā, bet nolādi Ēbāla kalnā. 30 Vai tad tie nav viņpus Jardānas, kur noriet saule, to kanaāniešu zemē, kuri mīt klajumā pretī Gilgālai pie Mores ozoliem? 31 Tagad jūs ejat pāri Jardānai, lai ietu un iemantotu zemi, ko Kungs, jūsu Dievs, jums dod, – jūs to iemantosiet un dzīvosiet tajā! 32 Raugiet, ka jūs pildāt visus šos likumus un visas tiesas, ko es jums šodien pavēlu!

Share

RRBD draudzes mācītājs