Noziegums un sods

Noziegums un sods

5. Mozus 19:1-21

1 Kad Kungs, tavs Dievs, iznīdēs tautas, kuru zemi Kungs, tavs Dievs, tev dod, un tu būsi tos padzinis un mitīsi viņu pilsētās un namos, 2 tad nošķir trīs pilsētas savā zemē, kuru Kungs, tavs Dievs, dod tev mantojumā. 3 Sagatavo sev ceļus un sadali trīs daļās savu zemi, ko Kungs, tavs Dievs, dod tev mantojumā, lai ik slepkava var turp aizbēgt. 4 Redzi, šādi slepkavas lai bēg turp un paliek dzīvi – ikviens, kas bez nodoma nositis savu tuvāko un nav to iepriekš nīdis, 5 piemēram, ja kāds kopā ar savu tuvāko gājis uz mežu cirst kokus, atvēzējis roku ar cirvi, lai nocirstu koku, bet cirvis nomucis no kāta un trāpījis tuvākajam, tā ka tas mirst, tad tāds var bēgt uz vienu no šīm trim pilsētām un palikt dzīvs. 6 Lai asinsatriebējs dusmās nevajā slepkavu, nepanāk viņu garajā ceļā un nenosit viņu bez nāves sprieduma, jo viņš iepriekš nebija nīdis savu tuvāko. 7 Tādēļ es tev pavēlu: nošķir trīs pilsētas! 8 Ja Kungs, tavs Dievs, paplašinās tavas robežas, kā viņš zvērējis taviem tēviem, un dos tev visu zemi, ko viņš teicies dot taviem tēviem, 9 jo tu būsi ievērojis un pildījis visu šo bauslību, ko es tev šodien pavēlu, mīlēdams Kungu, savu Dievu, un vienmēr staigādams viņa ceļos, tad pievieno šīm trīs pilsētām vēl trīs citas. 10 Lai netiek izlietas nevainīgas asinis tavā zemē, ko Kungs, tavs Dievs, dod tev mantojumā, – lai asinis nenāk pār tevi! 11 Bet, ja kāds būs nīdis savu tuvāko, uzglūnēs viņam, uzbruks un sitīs viņu, ka tas nomirst, un ja tāds vīrs bēgs uz kādu no šīm pilsētām, 12 tad lai viņa pilsētas vecajie liek to sagrābt no turienes un atdod viņu asinsatriebējam, un tāds lai mirst! 13 Lai tev nav viņa žēl! Izsvel no Israēla grēku par izlietām asinīm, tad tev būs labi!

14 Nepārliec sava tuvākā robežu, ko nosprauduši tie, kas iepriekš bijuši tavā mantojuma daļā, ko tu mantosi zemē, kuru Kungs, tavs Dievs, tev dod par guvumu.

15 Viens liecinieks nedrīkst liecināt par kādu vainu vai grēku, par jebkādu grēku, ko kāds darījis, – lieta lai tiek izskatīta pēc divu vai trīs liecinieku liecības. 16 Ja pret kādu liecina ļauns liecinieks un grib to apsūdzēt noziegumā, 17 tad lai abas puses, kam strīds, izstrīd to Kunga priekšā un priesteru un tiesnešu priekšā, kas būs tajā laikā. 18 Lai tiesneši izmeklē labi, un, redzi, ja tas liecinieks ir viltus liecinieks un viņš ir melīgi apsūdzējis savu brāli, 19 tad dariet viņam to, ko viņš bija nodomājis darīt savam brālim! Izsvel ļaunumu no sava vidus! 20 Pārējie lai klausās, bīstas un vairs nekad nedara šādu ļaunumu jūsu vidū! 21 Lai tev nav viņa žēl – dzīvību pret dzīvību, aci pret aci, zobu pret zobu, roku pret roku, kāju pret kāju!

Share

RRBD draudzes mācītājs