Jišaja atvase, miers un izglābšana

Jišaja atvase, miers un izglābšana

Jesajas 11:1-12:6

1 Nāks dzinums no Jišaja celma, un atvase kuplos no viņa saknes!

2 Dusēs pār viņu KUNGA Gars, gudrības un saprāta gars,

padoma un varonības gars, atziņas gars un KUNGA bijība!

3 KUNGA bijība būs viņa tikums,

viņš nespriedīs pēc tā, ko acīm redzējis,

viņš nelems pēc tā, ko ausīm dzirdējis, –

4 taisnībā viņš par nabagiem spriedīs un godīgi lems par visu zemi,

ar savas mutes zizli viņš sitīs zemi, ar savu lūpu dvesmu viņš nonāvēs ļaundarus!

5 Taisnība būs josta viņam ap krustiem, un ticība būs viņa gurnu josta! 

6 Vilks mitīs kopā ar jēru,

pantera kopā ar kazlēnu gulēs,

tele, lauvēns un nobarots vērsis blakus –

mazs zēns tos ganīs!

7 Govs ganīsies kopā ar lāci,

kopā tiem mazuļi gulšņās,

un lauva ēdīs salmus kā vērsis!

8 Zīdainis kaitēsies pie odzes alas,

un čūsku midzenī mazulis bāzīs roku!

9 Neviens nedarīs ļauna, nepostīs neko manā svētajā kalnā,

jo zeme būs pārpilna KUNGA atziņas, kā ūdens piepilda uz jūru!

10 Tā būs tajā dienā –

Jišaja sakne kļūs par karogu tautām,

tad tautas meklēs viņu un būs viņa miervieta godībā!

Kungs izglābs savas tautas atlikumu

11 Tā būs tajā dienā –

Kungs stieps savu roku otrreiz, lai atgūtu to, kas viņam no tautas atlicis,

kas atlicis Asīrijā un Ēģiptē, Patrosā, Kūšā un Ēlāmā, un Šinārā, Hamātā un jūras piekrastē!

12 Viņš pacels karogu tautām,

pulcēs no Israēla patriektos, kas no Jūdas izdzenāti –

viņš salasīs tos no visiem četriem zemes stūriem!

13 Tad zudīs Efraima niknums un Jūdas nīdēji tiks iznīdēti,

Efraims vairs neniknosies pret Jūdu un Jūda nenaidosies ar Efraimu!

14 Uz jūras pusi tie metīsies – filistiešiem kaklā, kopā aplaupīs tos, kas mīt austrumos, –

pret Edomu un Moābu pacels roku, un Amona dēli tiem klausīs!

15 Izraus Kungs Ēģiptes upei mēli, ar svelmainu garu stieps roku pret upi,

sašķels to septiņās straumēs, ka sausām kājām var pāriet!

16 Pašķirsies ceļš tautas atlikumam, kas Asīrijā palicis, –

tāpat kā Israēlam todien, kad tas izgāja no Ēģiptes zemes!

1 Tajā dienā tu teiksi:

“Es tev pateicos, KUNGS, – tu biji dusmīgs pret mani,

bet novērsi dusmas, mierināji mani!

2 Redzi, KUNGS Dievs mana glābšana! Esmu drosmīgs un bezbailīgs! Esmu paļāvības pilns un nebīstos!

Mans spēks un mana dziesma ir Kungs! Viņš man par glābšanu kļuvis!”

3 Līksmi jūs ūdeni smelsiet no glābšanas avotiem!

4 Tajā dienā jūs sauksiet:

“Pateicieties KUNGAM, piesauciet viņa vārdu, 

sakiet, lai tautas zina viņa darbus,

pieminiet, cik augsts viņa vārds!

5 Dziediet KUNGAM – viņš diženi dara, lai zina to visa zeme!

6 Skandē un gavilē, Ciānas iemītniece, jo varens pie tevis ir Israēla Svētais!”

Share

RRBD draudzes vecākais

Jaunākās svētrunas