Izredzēto svešinieku svētums, bijība un mīlestība

Izredzēto svešinieku svētums, bijība un mīlestība

1.Pēt.1:13-2:3

13 Tāpēc apjozuši sava prāta gurnus, būdami skaidrā prātā, pilnīgi paļaujieties uz žēlastību, kas jums tiks dota, kad atklāsies Jēzus Kristus. 14 Kā paklausības bērni neļaujieties iekārēm, kurām agrāk ļāvāties nezināšanas dēļ, 15 bet, tāpat kā jūsu Aicinātājs ir svēts, topiet arī jūs svēti visās savas dzīves gaitās! 16 Jo ir rakstīts: esiet svēti, jo es esmu svēts! 

17 Un, ja jūs viņu, kas netiesā pēc ārienes, bet pēc katra darbiem, piesaucat kā Tēvu, tad dzīvojiet bijībā jums nolikto svešniecības laiku, 

18 apzinoties, ka ne jau ar iznīcīgo – ar zeltu vai sudrabu – jūs esat izpirkti no savas nīcīgās dzīves, ko esat mantojuši no tēviem, 19 bet ar dārgajām asinīm, ko izlēja Kristus – nevainīgais un neaptraipītais Jērs. 20 Viņš bija paredzēts jau pirms pasaules radīšanas, bet, pēdējos laikos, tapa atklāts jūsu labad, 21 kas caur viņu ticat uz Dievu, kas viņu augšāmcēla no mirušajiem un deva viņam godību, tā ka jums ir ticība un cerība uz Dievu (Dievā). 

22 Savas dvēseles šķīstījuši paklausībā patiesībai, mīliet viens  otru īstā brāļu mīlestībā no tīras sirds,

23 jo jūsu atdzimšana nav no iznīcīgas sēklas, bet no neiznīcīgas, caur Dieva dzīvo un paliekošo vārdu.

24 Tādēļ ka miesa ir kā zāle

un visa tās godība kā puķe laukā.

Zāle sakalst, un puķe novīst,

25 bet Kunga teiktais vārds paliek mūžīgi.

Un šis vārds jums ir pasludināts kā evaņģēlija vēsts.

2:1 Tādēļ atmetiet visu ļaunprātību, visu viltību, izlikšanos un skaudību un visu mēlnesību (ļauna runāšanu), 

2 kā nupat piedzimuši bērni alkstiet pēc tīra vārda piena, 

lai jūs no tā varētu pieaugt glābšanai,

3 ja vien jūs esat baudījuši, cik Kungs ir labs. 

 

Share

RRBD draudzes vecākais

Jaunākās svētrunas