Izredzēto svešinieku drošā glābšana

Izredzēto svešinieku drošā glābšana
1. Pēt.1:1-12

1:1 Pēteris, Jēzus Kristus apustulis, izredzētajiem svešiniekiem, kas izkliedēti Pontā, Galatijā, Kapadokijā, Āzijā un Bitīnijā un 2 kas pēc Dieva Tēva paredzējuma esat Gara svētīti paklausībai Jēzum Kristum un apslacīšanai ar viņa asinīm – lai žēlastība un miers jums ir pārpilnībā!

3 Slavēts lai ir Dievs un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas savā lielajā žēlastībā mūs ir atdzemdinājis dzīvai cerībai caur Jēzus Kristus augšāmcelšanos no mirušajiem, 

4 neiznīcīgam, neaptraipītam un nevīstošam mantojumam, 

kas ir uzglabāts debesīs jums, 

5 kuri Dieva spēkā tiekat pasargāti ticībā glābšanai, kas ir gatava (sagatavota), lai tiktu atklāta laiku beigās. 

6 Par to jūs līksmojaties, šobrīd vēl nedaudz ciezdami, ja tā vajag, dažādos pārbaudījumos, 

7 lai jūsu pārbaudītā ticība, kas ir daudz cildenāka par iznīcīgo zeltu, kas pārbaudīts ugunī, tiktu parādīta slavā, godībā un cieņā, kad atklāsies Jēzus Kristus. 

8 Lai gan neesat redzējuši, jūs viņu mīlat. Lai gan tagad neredzat, jūs ticat viņam un līksmojaties ar neizsakāmu un godības piepildītu prieku,

9 saņemot ticības piepildījumu (mērķi) – dvēseles glābšanu (pestīšanu). 

10 Redzi, šo glābšanu (pestīšanu) jau meklēja un to pētīja pravieši, kas paredzēja žēlastību, kam jānāk pār jums, 

11 cenzdamies atklāt, uz kuru laiku un kādiem apstākļiem norādīja Kristus Gars viņos, kas jau iepriekš liecināja par Kristus ciešanām un godību pēc tam. 

12 Šiem praviešiem tika atklāts, ka ar to ne paši sev, bet jums viņi kalpo; to pašu jums tagad pauž prieka vēsts sludinātāji Svētajā Garā, kas no debesīm sūtīts. Tajā, kas pasludināts, pat eņģeļi kāro ielūkoties.

Share

RRBD draudzes vecākais

Jaunākās svētrunas