Izmēz viltus skolotājus un seko Jahvem

Izmēz viltus skolotājus un seko Jahvem

5. Mozus 13:1-19

13:1 Ievērojiet un pildiet visu, ko es jums pavēlu, nepielieciet neko klāt un neņemiet neko nost! 2 Ja pie jums rodas pravietis vai sapņu sapņotājs un rāda jums zīmi vai brīnumu, 3 un notiek tā zīme vai brīnums, un viņš saka: sekosim citiem dieviem, ko jūs nepazīstat, un kalposim tiem! – 4 tad neklausi tam pravietim vai sapņu sapņotājam, jo Kungs, jūsu Dievs, jūs pārbauda, lai zinātu, vai jūs mīlat Kungu, savu Dievu, no visas sirds un visas dvēseles. 5 Sekojiet Kungam, savam Dievam, un bīstieties viņa, ievērojiet viņa baušļus un klausiet viņam, kalpojiet un pieķerieties viņam! 6 Bet tas pravietis vai sapņu sapņotājs lai tiek nonāvēts, jo viņš dumpīgi runājis pret Kungu, jūsu Dievu, kurš jūs izveda no Ēģiptes zemes un izpirka jūs no vergu nama, – lai novērstu tevi no ceļa, pa kuru Kungs, jūsu Dievs, jums pavēlējis iet. Izsvel ļaunumu no sava vidus! 7 Ja tevi slepenībā kūda tavs brālis, tavas mātes dēls, vai tavs dēls, tava meita vai tava paša sieva, vai tavs draugs, kas tev kā tu pats, un saka: iesim un kalposim citiem dieviem, ko nepazīsti ne tu, ne tavi tēvi, – 8 to tautu dieviem, kas mums visapkārt gan tuvās, gan tālās tautās no viena zemes gala līdz otram! – 9 tad nepiekrīti un neklausi viņam, lai tev nav žēl viņa, netaupi un neaizstāvi viņu, 10 bet kaudams to nokauj – tev pirmajam jāceļ roka to nonāvēt un visai tautai pēc tam! 11 Nomētājiet viņu akmeņiem, lai viņš mirst, jo viņš lūkoja aizvilt tevi no Kunga, tava Dieva, kas tevi izvedis no Ēģiptes, no vergu nama. 12 Un viss Israēls lai klausās un bīstas un lai vairs nedara jūsu vidū tādu ļaunumu kā šis! 13 Kad tu kādā pilsētā, ko Kungs tev dos, lai tu tur dzīvotu, dzirdēsi sakām, 14 ka kādi nelietīgi vīri cēlušies tavā vidū un aizvīluši savas pilsētas iemītniekus, sacīdami: iesim un kalposim citiem dieviem, ko jūs nepazīstat! – 15 tad tu pārbaudi, izmeklē un jo labi izjautā visus, un, redzi, ja tiešām šī preteklība tev ir darīta, 16 tad kautin nokauj tās pilsētas iemītniekus ar zobenu, iznīdē pilsētu un visus, kas tajā, un tās lopus ar zobenu, 17 un visu, kas tajā laupāms, sanes laukuma vidū un sadedzini Kungam, tavam Dievam, ugunī – pilsētu ar visu tās laupījumu, lai tā paliek par mūžīgām drupām un vairs netiek atjaunota! 18 Lai tev pie pirkstiem nepielīp nekas no upurētā – lai Kungs novēršas no savas dusmu kvēles, dod tev žēlsirdību, apžēlo tevi un vairo tevi, kā viņš taviem tēviem ir zvērējis, 19 ja tu klausīsi Kungam, savam Dievam, un ievērosi visus viņa baušļus, ko es tev šodien pavēlu, un darīsi to, kas Kungam, tavam Dievam, šķiet taisns.

Share

RRBD draudzes mācītājs