Dzīvais akmens un Dieva tauta

Dzīvais akmens un Dieva tauta

1.Pētera 2:4-10

4 Jūs nākat pie viņa, pie dzīvā akmens, kas cilvēku atmests, bet Dieva izredzēts un dārgs. 5 Arī jūs paši kā dzīvi akmeņi tiekat uzcelti par garīgu namu, lai jūs būtu par svētu priesterību Dievam un pienestu garīgus, Dievam tīkamus upurus caur Jēzu Kristu. 6 Tādēļ Raksti saka:
redzi, es lieku Ciānā stūrakmeni,
izredzētu un dārgu,
un ikviens, kas uz to tic, netiks apkaunots nekad.
7 Jums, ticīgajiem, tas ir gods, bet neticīgajiem –
akmens, ko nama cēlāji ir atmetuši.
Šis akmens ir kļuvis par stūrakmeni
8 un arī
par klupšanas akmeni,
un piedauzības klinti.
Tie, kas netic vārdam, klūp pār šo akmeni, tas viņiem arī lemts.
9 Bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķa priesteru saime, svēta tauta, tā īpašums, kas jūs no tumsas ir aicinājis savā brīnumainajā gaismā, lai jūs sludinātu viņa izcilos darbus – 10 jūs, kas reiz nebijāt Dieva tauta, bet tagad esat Dieva tauta, jūs, kas nebijāt apžēloti, tagad esat kļuvuši apžēloti.

Share

RRBD draudzes vecākais

Jaunākās svētrunas