Kristus Evaņģēlijs atbrīvo vergus un padara par brāļiem

Kristus Evaņģēlijs atbrīvo vergus un padara par brāļiem
Filenonam.1:1-25
1 Pāvils, Jēzus Kristus gūsteknis, un mūsu brālis Timotejs Filemonam, mūsu mīļotajam brālim un darbabiedram, 2 mūsu māsai Apfijai un mūsu cīņas biedram Arhipam un draudzei, kas pulcējas tavā namā, – 3 žēlastība jums un miers no mūsu Dieva Tēva un Kunga Jēzus Kristus!

4 Es pateicos mūsu Dievam, vienmēr tevi pieminēdams savās lūgšanās, 5 dzirdot par tavu mīlestību un ticību, kas tev ir uz Kristu Jēzu un visiem svētajiem, 6 lai tava ticība, kas tev ar mums ir kopīga, kļūst darbīga apzināt visu labo, kas mūs tuvina Kristum. 7 Man bija liels prieks un mierinājums par tavu mīlestību, jo caur tevi, brāli, svēto sirdis guva atspirdzinājumu.

8 Lai gan Kristū es pilnīgi varētu iedrošināties tev pavēlēt darīt to, kas tev pienākas, 9 tomēr mīlestības dēļ es tevi labāk mudinu. Tad nu es, vecais vīrs Pāvils, bet tagad vēl Kristus Jēzus cietumnieks, 10 tevi lūdzu par Onēsimu, manu dēlu, kam, būdams važās, esmu kļuvis par tēvu. 11 Kādreiz viņš tev bija nederīgs, bet tagad gan man, gan tev noderīgs. 12 Viņu es tev nosūtu atpakaļ pie tevis, pieņem viņu kā manu sirdi. 13 Es viņu gribēju paturēt pie sevis, lai viņš tavā vietā kalpotu man, kas esmu važās evaņģēlija dēļ, 14 bet bez tavas piekrišanas es negribēju neko iesākt, jo tev nav jābūt labam piespiedu kārtā, bet brīvi. 15 Varbūt tādēļ viņš uz īsu brīdi bija šķirts no tevis, lai tu viņu iegūtu uz mūžiem, 16 ne vairs kā vergu, bet vairāk kā vergu – kā mīļotu brāli. Tāds viņš tiešām ir man, bet daudzreiz vairāk tev gan miesīgi, gan Kungā. 17 Ja tu ar mani esi ticības sadraudzībā, tad arī viņu pieņem tāpat kā mani. 18 Ja tev viņa dēļ radušies zaudējumi vai viņš tev ir ko parādā, pierēķini to man. 19 Es, Pāvils, rakstu pats ar savu roku: es samaksāšu, – lai neteiktu tev, ka esi man parādā sevi pašu. 20 Jā, brāl, vai gan man nevarētu būt kāds labums no tevis mūsu Kungā? Remdini manu sirdi Kristū! 21 Es tev rakstu, paļaudamies uz tavu paklausību, zinādams, ka tu darīsi vairāk, nekā es saku. 22 Reizē sagatavojies uzņemt arī mani – ceru, ka jūsu lūgšanu dēļ es tikšu jums atdāvināts.

23 Tevi sveicina Epafrs, mans cietuma biedrs Kristū Jēzū, 24 un mani darbabiedri Marks, Aristarhs, Dēma un Lūka. 25 Kunga Jēzus Kristus žēlastība lai ir ar jūsu garu!

Share

Jaunākās svētrunas